BmVerdi BM_VERDI

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Registrert/lokal verdi C
Svært viktig A
Viktig B
Verdi Navn Beskrivelse
C Registrert/lokal verdi
A Svært viktig
B Viktig
Name Type Description Code value
Registered/local value <undefined> Registered/local value
Extremely important <undefined> Extremely important
Important <undefined> Important

Vis BmVerdi i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1