BmNaturtypeMarinUtforming

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

angir marine naturtypers utforming Merknad: DN-håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Breelvavsetninger (glasifluvialt) JORDART 20 I0702
Buttgrenet mergel Phymatolithon calcareum og Lithothamnion corallioides - sørlige arter, sjeldne i Norge I1002
Bølgepåvirkede strender av ren sand I0801
Dvergålegras Zoster noltii I1102
Fjordmunninger I0202
Glasialt påvirka sjøbunn JORDART 10 I0703
Grunne bukter I1302
Haneskjell I1402
Hornkoraller I0902
Lithothamnion thopiforme Nordlig art I1003
Naturlige poller I1301
Permanent naturlig oksygenfritt I0301
Randmorener, morenebelte JORDART 15 I0701
Steinkoraller I0901
Store kamskjell I1401
Stortareskog blandet med andre arter I0102
Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang og stein - makkfjære I0802
Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder I0803
Tareskog med kun stortare I0101
Terskelområder I0203
Tidvis lavt oksygeninnhold I0302
Trange sund I0201
Vanlig ålegras Zostera marina I1101
Vorterugl Lithothamnion glaciale I1001
Verdi Navn Beskrivelse
Breelvavsetninger (glasifluvialt) JORDART 20
Buttgrenet mergel Phymatolithon calcareum og Lithothamnion corallioides - sørlige arter, sjeldne i Norge
Bølgepåvirkede strender av ren sand
Dvergålegras Zoster noltii
Fjordmunninger
Glasialt påvirka sjøbunn JORDART 10
Grunne bukter
Haneskjell
Hornkoraller
Lithothamnion thopiforme Nordlig art
Naturlige poller
Permanent naturlig oksygenfritt
Randmorener, morenebelte JORDART 15
Steinkoraller
Store kamskjell
Stortareskog blandet med andre arter
Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang og stein - makkfjære
Strandflater med bløtt mudder i beskyttede områder
Tareskog med kun stortare
Terskelområder
Tidvis lavt oksygeninnhold
Trange sund
Vanlig ålegras Zostera marina
Vorterugl Lithothamnion glaciale
Name Type Description Code value
Glacial deposits (glaciofluvial) <undefined> SOIL TYPE 20 Glacial deposits (glaciofluvial)
Blunt-branched maerl (Coralline algae species) <undefined> Phymatolithon calcareum and Lithothamnion corallioides – southern species, rare in Norway Blunt-branched maerl (Coralline algae species)
Wave-influenced beaches of clean sand <undefined> Wave-influenced beaches of clean sand
Dwarf eelgrass <undefined> Zostera noltii Dwarf eelgrass
Fjord outlets <undefined> Fjord outlets
Glacially influenced seafloor <undefined> SOIL TYPE 10 Glacially influenced seafloor
Shallow bays/inlets <undefined> Shallow bays/inlets
Iceland scallop <undefined> Iceland scallop
Northern sea fans <undefined> Northern sea fans
Lithothamnion tophiforme (?? check spelling in source text) <undefined> Northern species Lithothamnion tophiforme (?? check spelling in source text)
Natural round fjords with narrow inlets <undefined> Natural round fjords with narrow inlets
Permanently, naturally oxygen-free <undefined> Permanently, naturally oxygen-free
??Frontal/Marginal/Lateral moraines, moraine belt <undefined> SOIL TYPE 15 ??Frontal/Marginal/Lateral moraines, moraine belt
Stony/True corals <undefined> Stony/True corals
Large scallops <undefined> Large scallops
Forest of giant kelp mixed with other species <undefined> Forest of giant kelp mixed with other species
Beach surfaces of mud-mixed sand with shells and sand worms (Arenicola), often also with scattered seaweed vegetation and rocks - tidal flats with worms' sand tubes?? <undefined> Beach surfaces of mud-mixed sand with shells and sand worms (Arenicola), often also with scattered seaweed vegetation and rocks - tidal flats with worms' sand tubes??
Beach surfaces with soft mud in protected areas <undefined> Beach surfaces with soft mud in protected areas
Kelp forest with only giant kelp <undefined> Kelp forest with only giant kelp
Threshold areas <undefined> Threshold areas
Intermittently low oxygen content <undefined> Intermittently low oxygen content
Narrow sounds <undefined> Narrow sounds
Common eelgrass <undefined> Zostera marina Common eelgrass
??Maerl beds <undefined> Lithothamnion glaciale ??Maerl beds

Vis BmNaturtypeMarinUtforming i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1