BmArtsregistrering

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: I utgangspunktet skal det prioriteres viktige leve- og funksjonsområder for arter av pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier etter DN-håndbok 11, Viltkartlegging, 1996. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=2071&toppgiff=tema), samt lokaliteter for rødlistede arter av alle organismegrupper. Utgangspunktet for disse områdene er arealenes viktighet for en eller flere arter. I tillegg kan det knyttes artsobservasjoner og tidsserier til områdene.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmArt nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3). BmArt (kodeliste) 1..1
bmFunksjonskvalitet angir kvaliteten på funksjonsvurderingen BmFunksjonskvalitet (kodeliste) 0..1
bmKilde hvor registreringen er kommet fra og en skjønnsmessig vurdering av kilden BmKilde (datatype) 0..1
- bmKildetype hvilke kilde opplysningene stammer fra BmKildetype (kodeliste) 1..1
- bmKildevurdering vurdering av opplysningene BmKildevurdering (kodeliste) 1..1
bmOmrådefunksjon angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen BmOmrådefunksjon (kodeliste) 1..1
bmRegistreringsdato dato for siste registrering av arten på lokaliteten Date 1..1
bmTruethetskategori angir status i nasjonal rødliste Merknad: Truethetskategoriene er internasjonale og utfyllende. Forklaring finnes i DN-rapport 1999-3, Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Redli009.pdf BmTruethetskategori (kodeliste) 0..1
bmViltvekt verdisetting av områder i henhold til kommunenes viltområde-kartlegging, (DN-håndbok 11 - 1996, Viltkartlegging). Merknad: Dette er egenskap basert på en helhetsvurdering av områdets verdi for en eller flere vilt-arter. Se http://www.dirnat.no/wbch3.exe?ce=3435 BmViltvekt (kodeliste) 0..1
bmÅrstid angir hvilke årstider registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår BmÅrstid (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BmArt 1..1
BmFunksjonskvalitet 0..1
BMKILDE BmKilde 0..1
BmOmrådefunksjon 1..1
BMREGDATO Date 1..1
BmTruethetskategori 0..1
BmViltvekt 0..1
BmÅrstid 0..1
Name Type English Description
bmArt BmArt biodiversityArt more detailed description of the art in the form of the name and code Note: The species is related to the arts and registrations artobservations, and will be changed by revisions and on the basis of a future artstesaurus.The list is full of species of amp
bmFunksjonskvalitet BmFunksjonskvalitet biodiversityFunctionalQuality indicates the quality of the assessment function
bmKilde BmKilde biodiversitySource where registration is coming from, and a subjective assessment of the source
bmOmrådefunksjon BmOmrådefunksjon biodiversityAreaFeature specifies the function of the area have for the appropriate species / arts group
bmRegistreringsdato Date biodiversityRegistrationDate date for final registration of the species in the locality
bmTruethetskategori BmTruethetskategori biodiversityThreatenedCategory indicates the status of the national Red List Note: Truet Privacy categories are international and complementary. Meaning exists in the DN-Report 1999-3, National Red List for truete species in Norway 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Re
bmViltvekt BmViltvekt biodiversityViltvekt???? the value of the areas under government wildlife area-mapping, (DN-11 Manual - 1996, Game Survey). Note: This feature is based on an overall assessment of the area's value for one or more wild-species. See http://www.dirnat.no/wbch3.exe?c
bmÅrstid BmÅrstid biodiversitySeason indicates the seasons registration applies foreksempel: Rest area for birds on the move autumn / spring

Vis BmArtsregistrering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BmArt 1 ..1
BmFunksjonskvalitet 0 ..1
BmKilde 0 ..1
BmOmrådefunksjon 1 ..1
Date 1 ..1
BmTruethetskategori 0 ..1
BmViltvekt 0 ..1
BmÅrstid 0 ..1