BmArtsobservasjon BMARTOBS

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og i hvilken form
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmAntall antall observerte forekomster av arten Integer 1..1
bmArt nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3). BmArt (kodeliste) 1..1
bmEnhet angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, osv. BmEnhet (kodeliste) 1..1
bmRegistreringsdato dato for siste registrering av arten på lokaliteten Date 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMANTALL Integer 5 1..1
BmArt 1..1
BMENHET BmEnhet 1 1..1
BMREGDATO Date 1..1
Name Type English Description
bmAntall Integer biodiversityNumber the number of observed instances of species
bmArt BmArt biodiversityArt more detailed description of the art in the form of the name and code Note: The species is related to the arts and registrations artobservations, and will be changed by revisions and on the basis of a future artstesaurus.The list is full of species of amp
bmEnhet BmEnhet biodiversityUnity set about the observation is a male (s) female (s) couple, etc.
bmRegistreringsdato Date biodiversityRegistrationDate date for final registration of the species in the locality

Vis BmArtsobservasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
BmArt 1 ..1
BmEnhet 1 ..1
Date 1 ..1