Bioma

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. Med naturmangfoldloven skal vi ta vare på naturen, både gjennom vern av områder og at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte. For å kunne planlegge og gjennomføre viktige samfunnsaktiviteter på en forsvarlig måte, må vi ha kunnskap om verdifulle naturtyper og arter. For at det biologiske mangfoldet skal tas vare på i arealforvaltningen, er det derfor nødvendig med kartlegging av både artsmangfoldet og mangfoldet i naturtyper

Viser treff 1 - 3 av 3

Bioma-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0

Erstattet

4.0


Bioma-4.1 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter naturtyper etter DN’s håndbøker og arter som leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter og fisk

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.1

Tilbaketrukket

4.1