BmNaturtypeUtforming

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

angir naturtypens utforming i terrenget Merknad: DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Allé D1303
Alm-lindeskog F0105
Artsfattig fordyne G0301
Artsrik lavlandsform under gjengroing E0303
Artsrikt mose- og lavsamfunn E0401
Askehage D0506
Atlantisk høgmyr A0802
Ballastplass D1501
Beiteskog D0601
Bekk i intensivt drevet jordbrukslandskap E0605
Bekk og elvestrekning E1102
Bekk på kalkgrunn E0606
Bekkekløft F0901
Bergknaus og -flate B0102
Bergknaus og rasmark C0104
Bergvegg F0902
Betydelig flompåvirket kroksjø og dam E0301
Bjørkehage D0501
Blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr A0804
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper A0702
Blåtoppeng D0102
Boreonemoral blandingsskog F1301
Brakkvannssjø G0203
Brenningshule B0502
Bukter og viker E1202
Bygningsstruktur med spesiell flora eller fauna D1402
Bøkeskog F0202
Dynetrau i tilknytning til flyvesandområder G0303
Eikehage D0503
Eikeskog F0201
Einer-rose-utforming B0202
Einerhage/einerbakke D0502
Ekstremrik myr i høyereliggende områder A0506
Eldre fisketom dam E0903
Elveørkratt E0403
Ett-årig meldetangvoll G0602
Evje E1201
Fattig utforming E0201
Ferskvannspåvirket driftvoll G0604
Finnskjegg- og sauesvingeleng D0105
Flatmyr A0703
Flerårig gras/urtetangvoll G0603
Flommarksskog F0501
Forekomst av lind F0205
Frisk baserik eng D0110
Frisk fattigeng D0104
Frisk kalkfuruskog F0302
Frisk næringsrik "gammeleng" D0114
Frisk næringsrik "natureng" D0113
Frisk/tørr, middels baserik eng D0107
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå D0108
Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige kontinentale strøk D0109
Fuglepåvirket strandberg G0903
Fuktig fattigeng D0101
Fuktig furu-hasselskog F1203
Fuktig kystskog F0703
Fuktig lynghei D0703
Fuktig, overrislet bergflate B0104
Gamelt ospeholt F0701
Gammel bjørkesuksesjon F0702
Gammel furuskog F0802
Gammel granskog F0801
Gammel, mindre flompåvirket kroksjø og dam E0302
Gammelt brannfelt med fattig utforming F1003
Gammelt brannfelt med rikere utforming F1004
Gammelt tre D1204
Glissen granskog med stort innslag av lauvtrær F1102
Grus- og steinstrand med spesiell flora G0403
Gruve B0504
Gråor-almeskog F0106
Gårdsdam E0901
Hasselhage D0509
Hasselkratt F0204
Havgras/tjønnaks-undervannseng G0202
Hevdet med beite G0503
Hevdet med slått G0502
Hult tre D1203
Høstingsskog med edellauvtrær D1801
Høstingsskog med eik D1802
Høstingsskog med fjellbjørk D1805
Høstingsskog med gråor D1804
Høstingsskog med hassel D1803
Høyereliggende innsjø E1001
Industritomt D1504
Innsjø E1101
Isdam E0902
Jordvannsmyr A0803
Kalkbjørkeskog F0303
Kalkbrudd D1503
Kalkfattig utforming E0802
Kalkgranskog F0304
Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg B0101
Kalkrik tjønnaks-sjø E0702
Kantsamfunn D1106
Karstgrotte B0501
Kilde i lavlandet A0601
Kilde over sørboreal A0603
Kirkegård D1301
Kompleks med meandrerende elveparti, kroksjø og dam E0304
Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand G0505
Kransalgesjø E0701
Kystfjellhei D0705
Lauveng med dunbjørk D1703
Lauveng med edellauvtrær D1701
Lauveng med hengebjørk D1702
Lavrik utforming B0401
Leside C0102
Lier med storvier i indre Troms og Nordland F0404
Liskog/raviner F0502
Lite myrtjern og myrpytt E1002
Lite og mindre formrikt delta E0102
Lågurt-bøkeskog F0102
Lågurt-eikeskog F0101
Lågurtkalkskog i kyststrøk F0306
Lågurtutforming med spredte høgstauder F0402
Meandrerende parti med naturlig kantsone E0601
Moserik fjellheiutforming B0403
Moserik utforming E0501
Mølletomt D1505
Nordlig frodig bjørkeskog F0403
Nytt brannfelt med fattig utforming F1001
Nytt brannfelt med rikere utforming F1002
Næringsrik utforming E0801
Or-askekog F0107
Orehage D0507
Oseanisk lågurt-furuskog F1202
Overgang til sump, saltpanne, strandeng etc. G0402
Park D1302
Parti som binder sammen andre naturmiljø E0603
Purpurlyng-furuskog F1201
Purpurlynghei D0706
Rabbe C0101
Rasmark B0103
Ravinebekk E0602
Ren granskog med lite lauvtrær F1101
Ren høgstaudeutforming F0401
Rik sjøsprøytsprekk G0904
Rik skog- og krattbevokst myr A0501
Rik sumpskog F0601
Rik utforming E0202
Rikt hasselkratt F0103
Røsslyng-bjønnkamhei D0704
Sand- og grustak D1401
Sandstrand med tangvoller G0401
Seljehage D0508
Serpentinfuruskog F0305
Skjøttet/styvet D1202
Skogholt med engpartier D1105
Slagghaug fra gruveindustri D1502
Slåpetorn-hagtorn-utforming B0201
Snøleie C0103
Stabil utforming på moserik, grovsteinet blokkmark B0106
Steingjerde D1108
Steinrøys D1107
Stor sandur-utforming E0404
Store og flate flyvesandområder G0302
Stort strandengkompleks G0501
Stort typisk utformet delta E0101
Strandeng-forstrand/panne G0506
Svartor-strandskog F0602
Svartorskog F0203
Sølvbunkeeng D0103
Sørboreal blandingsskog F1302
Sørlig G0901
Sørlig, oseanisk utforming B0402
Tindved-utforming B0203
Tun og gårdsplass D1507
Tungmetallrik utforming B0302
Tørr gras-urterik hei D0702
Tørr kalkfuruskog F0301
Tørr lynghei D0701
Tørr, meget baserik eng i lavlandet D0106
Ultrabasisk og tungmetallrik utforming C0105
Ultrabasisk utforming B0301
Uoppvarmet del av gammelt forsvarsannlegg B0503
Urte- og grasrik ør E0402
Urterik kant B0204
Urterik utforming E0502
Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale B0105
Varmekjær kildelauvskog F0604
Vei- og jernbaneutfylling D1506
Vekselfuktig baserik eng D0111
Velutviklet høgmyr A0701
Velutviklet terrendekkende myr A0801
Vestlig og nordlig G0902
Viersump i lavlandet F0603
Viktig gytebekk E0604
Våt/fuktig, middels næringsrik eng D0112
Åkerholme D1101
Åkerreine D1102
Åpen intermediær og rikmyr i lavlandet A0505
Verdi Navn Beskrivelse
Allé
Alm-lindeskog
Artsfattig fordyne
Artsrik lavlandsform under gjengroing
Artsrikt mose- og lavsamfunn
Askehage
Atlantisk høgmyr
Ballastplass
Beiteskog
Bekk i intensivt drevet jordbrukslandskap
Bekk og elvestrekning
Bekk på kalkgrunn
Bekkekløft
Bergknaus og -flate
Bergknaus og rasmark
Bergvegg
Betydelig flompåvirket kroksjø og dam
Bjørkehage
Blanding mellom nedbørsmyr og jordvannsmyr
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper
Blåtoppeng
Boreonemoral blandingsskog
Brakkvannssjø
Brenningshule
Bukter og viker
Bygningsstruktur med spesiell flora eller fauna
Bøkeskog
Dynetrau i tilknytning til flyvesandområder
Eikehage
Eikeskog
Einer-rose-utforming
Einerhage/einerbakke
Ekstremrik myr i høyereliggende områder
Eldre fisketom dam
Elveørkratt
Ett-årig meldetangvoll
Evje
Fattig utforming
Ferskvannspåvirket driftvoll
Finnskjegg- og sauesvingeleng
Flatmyr
Flerårig gras/urtetangvoll
Flommarksskog
Forekomst av lind
Frisk baserik eng
Frisk fattigeng
Frisk kalkfuruskog
Frisk næringsrik "gammeleng"
Frisk næringsrik "natureng"
Frisk/tørr, middels baserik eng
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå
Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige kontinentale strøk
Fuglepåvirket strandberg
Fuktig fattigeng
Fuktig furu-hasselskog
Fuktig kystskog
Fuktig lynghei
Fuktig, overrislet bergflate
Gamelt ospeholt
Gammel bjørkesuksesjon
Gammel furuskog
Gammel granskog
Gammel, mindre flompåvirket kroksjø og dam
Gammelt brannfelt med fattig utforming
Gammelt brannfelt med rikere utforming
Gammelt tre
Glissen granskog med stort innslag av lauvtrær
Grus- og steinstrand med spesiell flora
Gruve
Gråor-almeskog
Gårdsdam
Hasselhage
Hasselkratt
Havgras/tjønnaks-undervannseng
Hevdet med beite
Hevdet med slått
Hult tre
Høstingsskog med edellauvtrær
Høstingsskog med eik
Høstingsskog med fjellbjørk
Høstingsskog med gråor
Høstingsskog med hassel
Høyereliggende innsjø
Industritomt
Innsjø
Isdam
Jordvannsmyr
Kalkbjørkeskog
Kalkbrudd
Kalkfattig utforming
Kalkgranskog
Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg
Kalkrik tjønnaks-sjø
Kantsamfunn
Karstgrotte
Kilde i lavlandet
Kilde over sørboreal
Kirkegård
Kompleks med meandrerende elveparti, kroksjø og dam
Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand
Kransalgesjø
Kystfjellhei
Lauveng med dunbjørk
Lauveng med edellauvtrær
Lauveng med hengebjørk
Lavrik utforming
Leside
Lier med storvier i indre Troms og Nordland
Liskog/raviner
Lite myrtjern og myrpytt
Lite og mindre formrikt delta
Lågurt-bøkeskog
Lågurt-eikeskog
Lågurtkalkskog i kyststrøk
Lågurtutforming med spredte høgstauder
Meandrerende parti med naturlig kantsone
Moserik fjellheiutforming
Moserik utforming
Mølletomt
Nordlig frodig bjørkeskog
Nytt brannfelt med fattig utforming
Nytt brannfelt med rikere utforming
Næringsrik utforming
Or-askekog
Orehage
Oseanisk lågurt-furuskog
Overgang til sump, saltpanne, strandeng etc.
Park
Parti som binder sammen andre naturmiljø
Purpurlyng-furuskog
Purpurlynghei
Rabbe
Rasmark
Ravinebekk
Ren granskog med lite lauvtrær
Ren høgstaudeutforming
Rik sjøsprøytsprekk
Rik skog- og krattbevokst myr
Rik sumpskog
Rik utforming
Rikt hasselkratt
Røsslyng-bjønnkamhei
Sand- og grustak
Sandstrand med tangvoller
Seljehage
Serpentinfuruskog
Skjøttet/styvet
Skogholt med engpartier
Slagghaug fra gruveindustri
Slåpetorn-hagtorn-utforming
Snøleie
Stabil utforming på moserik, grovsteinet blokkmark
Steingjerde
Steinrøys
Stor sandur-utforming
Store og flate flyvesandområder
Stort strandengkompleks
Stort typisk utformet delta
Strandeng-forstrand/panne
Svartor-strandskog
Svartorskog
Sølvbunkeeng
Sørboreal blandingsskog
Sørlig
Sørlig, oseanisk utforming
Tindved-utforming
Tun og gårdsplass
Tungmetallrik utforming
Tørr gras-urterik hei
Tørr kalkfuruskog
Tørr lynghei
Tørr, meget baserik eng i lavlandet
Ultrabasisk og tungmetallrik utforming
Ultrabasisk utforming
Uoppvarmet del av gammelt forsvarsannlegg
Urte- og grasrik ør
Urterik kant
Urterik utforming
Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale
Varmekjær kildelauvskog
Vei- og jernbaneutfylling
Vekselfuktig baserik eng
Velutviklet høgmyr
Velutviklet terrendekkende myr
Vestlig og nordlig
Viersump i lavlandet
Viktig gytebekk
Våt/fuktig, middels næringsrik eng
Åkerholme
Åkerreine
Åpen intermediær og rikmyr i lavlandet
Name Type Description Code value
Avenue <undefined> Avenue
Elm - linden forest <undefined> Elm - linden forest
Seaside dune perimeter with few species <undefined> Seaside dune perimeter with few species
Lowland area, rich in various species, becoming overgrown <undefined> Lowland area, rich in various species, becoming overgrown
Moss and lichen community, rich in various species <undefined> Moss and lichen community, rich in various species
Ash grove <undefined> Ash grove
Atlantic high-lying?? marsh <undefined> Atlantic high-lying?? marsh
Ballast site <undefined> Ballast site
Grazing forest <undefined> Grazing forest
Stream in intensive agricultural landscape <undefined> Stream in intensive agricultural landscape
Stretch of stream or river <undefined> Stretch of stream or river
Stream on calcareous subsurface <undefined> Stream on calcareous subsurface
Stream ravine <undefined> Stream ravine
Rock outcropping and rock face <undefined> Rock outcropping and rock face
Rock outcropping and slide landscape <undefined> Rock outcropping and slide landscape
??Rockface/Rocky wall <undefined> ??Rockface/Rocky wall
Significantly flood-influenced oxbow lake and pond <undefined> Significantly flood-influenced oxbow lake and pond
Birch grove <undefined> Birch grove
Mixture of precipitation marsh and groundwater marsh <undefined> Mixture of precipitation marsh and groundwater marsh
Mix between ombrotrophic and minerotrophic marsh types <undefined> Mix between ombrotrophic and minerotrophic marsh types
Molinia (moor grass) meadow <undefined> Molinia (moor grass) meadow
Boreonemoral mixed forest <undefined> Boreonemoral mixed forest
Brackish lake <undefined> Brackish lake
Surf cave <undefined> Surf cave
Bays and coves <undefined> Bays and coves
Built-up/building structure with special flora or fauna <undefined> Built-up/building structure with special flora or fauna
Beech forest <undefined> Beech forest
Dune trough in connection with eolian sand areas <undefined> Dune trough in connection with eolian sand areas
Oak grove <undefined> Oak grove
Oak forest <undefined> Oak forest
Western juniper - rose community <undefined> Western juniper - rose community
Juniper grove / juniper hill <undefined> Juniper grove / juniper hill
Extremely rich marsh in higher areas <undefined> Extremely rich marsh in higher areas
Older pond devoid of fish <undefined> Older pond devoid of fish
River delta thicket <undefined> River delta thicket
Annual sea orache mound?? <undefined> Annual sea orache mound??
Shallows/backwater <undefined> Shallows/backwater
Poor ??community/conditions?? <undefined> Poor ??community/conditions??
??Drift mound affected by freshwater <undefined> ??Drift mound affected by freshwater
Mat-grass and sheep's fescue meadow <undefined> Mat-grass and sheep's fescue meadow
Flat marsh <undefined> Flat marsh
Perennial grass/herb kelp mound <undefined> Perennial grass/herb kelp mound
Flood plain forest <undefined> Flood plain forest
Occurrence of linden/small-leaved lime <undefined> Occurrence of linden/small-leaved lime
??Healthy/Sound/Green base-rich meadow <undefined> ??Healthy/Sound/Green base-rich meadow
??Healthy/Sound poor meadow <undefined> ??Healthy/Sound poor meadow
Healthy lime pine forest <undefined> Healthy lime pine forest
Frisk næringsrik "gammeleng" <undefined>
Frisk næringsrik "natureng" <undefined>
??Healthy/Sound / dry, moderately ??base-rich meadow <undefined> ??Healthy/Sound / dry, moderately ??base-rich meadow
??Healthy/Sound / dry, moderately ??base-rich meadow in higher regions and in the north <undefined> ??Healthy/Sound / dry, moderately ??base-rich meadow in higher regions and in the north
Fresh/medium base-rich meadow in northern continental regions <undefined> Fresh/medium base-rich meadow in northern continental regions
Beach rock outcropping, ??affected by birds <undefined> Beach rock outcropping, ??affected by birds
Moist, poor meadow <undefined> Moist, poor meadow
Damp, pine-hazel forest <undefined> Damp, pine-hazel forest
Damp coastal forest <undefined> Damp coastal forest
Damp calluna heathland <undefined> Damp calluna heathland
Damp, irrigated rock surface <undefined> Damp, irrigated rock surface
Old aspen grove <undefined> Old aspen grove
Old birch succession <undefined> Old birch succession
Old pine forest <undefined> Old pine forest
Old fir forest <undefined> Old fir forest
Old, less flood-affected oxbow lake and pond <undefined> Old, less flood-affected oxbow lake and pond
Old fire zone with poor community <undefined> Old fire zone with poor community
Old fire zone with richer community <undefined> Old fire zone with richer community
Old tree <undefined> Old tree
Sparse fir forest with large number of deciduous trees <undefined> Sparse fir forest with large number of deciduous trees
Gravelly, sandy beach with special flora <undefined> Gravelly, sandy beach with special flora
Mine <undefined> Mine
Grey alder - elm forest <undefined> Grey alder - elm forest
Farm pond <undefined> Farm pond
Hazel grove <undefined> Hazel grove
Hazel thicket <undefined> Hazel thicket
??(Widgeon weed/Sea grass)/Pond weed - underwater meadow <undefined> ??(Widgeon weed/Sea grass)/Pond weed - underwater meadow
Maintained by grazing <undefined> Maintained by grazing
Maintained by mowing <undefined> Maintained by mowing
Hollow tree <undefined> Hollow tree
Harvest forest with broadleaf hardwood trees <undefined> Harvest forest with broadleaf hardwood trees
Harvest forest with oak <undefined> Harvest forest with oak
Harvest forest with mountain birch <undefined> Harvest forest with mountain birch
Harvest forest with grey alder <undefined> Harvest forest with grey alder
Harvest forest with hazel <undefined> Harvest forest with hazel
??Alpine/High altitude lake <undefined> ??Alpine/High altitude lake
Industrial site <undefined> Industrial site
Lake <undefined> Lake
Ice pond <undefined> Ice pond
Groundwater marsh <undefined> Groundwater marsh
Lime birch forest <undefined> Lime birch forest
Lime quarry <undefined> Lime quarry
Lime-deficient ??community <undefined> Lime-deficient ??community
Lime fir forest <undefined> Lime fir forest
Calcareous and/or south-facing rock wall <undefined> Calcareous and/or south-facing rock wall
??Calcareous/Lime-rich, pondweed lake <undefined> ??Calcareous/Lime-rich, pondweed lake
Fringe community <undefined> Fringe community
Karst grotto <undefined> Karst grotto
Lowland spring <undefined> Lowland spring
Spring above ??southern/sub-boreal <undefined> Spring above ??southern/sub-boreal
Churchyard/Graveyard <undefined> Churchyard/Graveyard
Complex of meandering stretch of river, oxbow lake and pond <undefined> Complex of meandering stretch of river, oxbow lake and pond
Short, open, brackish-mud rush field on shell sand <undefined> Short, open, brackish-mud rush field on shell sand
Charales lake <undefined> Charales lake
Coastal mountain heath <undefined> Coastal mountain heath
Deciduous meadow with downy/hairy birch <undefined> Deciduous meadow with downy/hairy birch
Deciduous meadow with broadleaf hardwood trees <undefined> Deciduous meadow with broadleaf hardwood trees
Deciduous meadow with weeping birch <undefined> Deciduous meadow with weeping birch
Lichen-rich community <undefined> Lichen-rich community
Leeward side <undefined> Leeward side
Hillsides with ??(osage orange / large willow) in Indre Troms and Nordland <undefined> Hillsides with ??(osage orange / large willow) in Indre Troms and Nordland
Hillside forest / ravines <undefined> Hillside forest / ravines
Small marsh pond and marsh puddle <undefined> Small marsh pond and marsh puddle
Small and less detailed delta <undefined> Small and less detailed delta
Low herb - beech forest <undefined> Low herb - beech forest
Low herb - oak forest <undefined> Low herb - oak forest
Low herb lime forest in coastal region <undefined> Low herb lime forest in coastal region
Low herbacious community with scattered tall perennials <undefined> Low herbacious community with scattered tall perennials
Meandering stretch with natural edge zone <undefined> Meandering stretch with natural edge zone
Moss-rich, mountain heath community <undefined> Moss-rich, mountain heath community
Moss-rich community <undefined> Moss-rich community
Mill site <undefined> Mill site
Northern lush birch forest <undefined> Northern lush birch forest
New fire zone with poor community <undefined> New fire zone with poor community
New fire zone with richer community <undefined> New fire zone with richer community
Nutrient-rich community <undefined> Nutrient-rich community
Red alder - ash forest <undefined> Red alder - ash forest
Alder grove <undefined> Alder grove
Oceanic low herb pine forest <undefined> Oceanic low herb pine forest
Transition to sump, salt pan, beach meadow, etc. <undefined> Transition to sump, salt pan, beach meadow, etc.
Park <undefined> Park
Stretch which binds/connects together other natural environments <undefined> Stretch which binds/connects together other natural environments
Bell heather - pine forest <undefined> Bell heather - pine forest
Bell heather ??moor/heath <undefined> Bell heather ??moor/heath
Ridge <undefined> Ridge
Avalanche flat <undefined> Avalanche flat
Ravine stream <undefined> Ravine stream
Near-monoculture fir forest with few deciduous trees <undefined> Near-monoculture fir forest with few deciduous trees
Near-monoculture tall perennial community <undefined> Near-monoculture tall perennial community
Rich sea spray crack <undefined> Rich sea spray crack
Rich marsh overgrown with trees and bushes <undefined> Rich marsh overgrown with trees and bushes
Rich swamp forest <undefined> Rich swamp forest
Rich ??community/conditions <undefined> Rich ??community/conditions
Rich hazel thicket <undefined> Rich hazel thicket
Scotch/Common heather - ??(deer fern / saw fern / hardfern) heath <undefined> Scotch/Common heather - ??(deer fern / saw fern / hardfern) heath
Sand and gravel pit <undefined> Sand and gravel pit
Sandy beach with kelp mounds <undefined> Sandy beach with kelp mounds
Goat willow grove <undefined> Goat willow grove
Serpentine pine forest <undefined> Serpentine pine forest
??Attended to / tilled <undefined> ??Attended to / tilled
Forest grove/copse with meadow areas <undefined> Forest grove/copse with meadow areas
Slag heap from mining industry <undefined> Slag heap from mining industry
Sloe/blackthorn - hawthorn community <undefined> Sloe/blackthorn - hawthorn community
Snow hollow <undefined> Snow hollow
Stable community on moss-rich, coarse boulder land <undefined> Stable community on moss-rich, coarse boulder land
Stone wall <undefined> Stone wall
??Rockpile / Boulder ??scree/field <undefined> ??Rockpile / Boulder ??scree/field
Large outwash plain community <undefined> Large outwash plain community
Large, flat, eolian sand areas <undefined> Large, flat, eolian sand areas
Major beach meadow complex <undefined> Major beach meadow complex
Large, typically shaped delta <undefined> Large, typically shaped delta
Beach meadow - forebeach / pan ?? <undefined> Beach meadow - forebeach / pan ??
Black alder beach forest <undefined> Black alder beach forest
Black alder forest <undefined> Black alder forest
??Elaeagnus (Silverberry or Oleaster) meadow <undefined> ??Elaeagnus (Silverberry or Oleaster) meadow
??Southern /Sub-boreal mixed forest <undefined> ??Southern /Sub-boreal mixed forest
Southern <undefined> Southern
Southern, oceanic community <undefined> Southern, oceanic community
Oleaster community <undefined> Oleaster community
Farm yard <undefined> Farm yard
Community rich in heavy metals <undefined> Community rich in heavy metals
Dry grass - herb-rich heath <undefined> Dry grass - herb-rich heath
Dry lime pine forest <undefined> Dry lime pine forest
??Dry/Calluna heathland <undefined> ??Dry/Calluna heathland
Dry, very base-rich lowland meadow <undefined> Dry, very base-rich lowland meadow
Ultrabasic community rich in heavy metals <undefined> Ultrabasic community rich in heavy metals
Ultrabasic community <undefined> Ultrabasic community
Unheated part of old defence facility <undefined> Unheated part of old defence facility
Herb and grass-rich river delta <undefined> Herb and grass-rich river delta
Herb-rich ??fringe <undefined> Herb-rich ??fringe
Herb-rich community <undefined> Herb-rich community
Unstable avalanche flat with lime-rich fine material <undefined> Unstable avalanche flat with lime-rich fine material
Heat-loving deciduous ??spring/source forest <undefined> Heat-loving deciduous ??spring/source forest
Road and railway fill <undefined> Road and railway fill
Intermittently damp, base-rich meadow <undefined> Intermittently damp, base-rich meadow
Well-developed high-lying?? marsh <undefined> Well-developed high-lying?? marsh
Well-developed, terrain-covering marsh <undefined> Well-developed, terrain-covering marsh
Western and northern <undefined> Western and northern
??Willow sump in the lowlands <undefined> ??Willow sump in the lowlands
Important spawning stream <undefined> Important spawning stream
Wet/damp, moderately nutrient-rich meadow <undefined> Wet/damp, moderately nutrient-rich meadow
Islet with field <undefined> Islet with field
Headland (farm) <undefined> Headland (farm)
Open intermediate and rich marsh in lowlands <undefined> Open intermediate and rich marsh in lowlands

Vis BmNaturtypeUtforming i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1