BmNaturtypeTillegg BMNATYPTILLEGG

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmAndel anslått prosentandel av totalarealet Integer 1..1
bmNaturtype prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold, etter DN-håndbok 13 - 1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN Håndbok 19-2001, Kartlegging av BmNaturtype (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BMANDEL Integer 2 1..1
BMNATYP BmNaturtype 1..1
Name Type English Description
bmAndel Integer biodiversityPart estimated percentage of total area
bmNaturtype BmNaturtype biodiversityNatureType priority naturtyper collected through municipal mapping of important areas for biodiversity, for DN-Guide 13 - 1999, Survey of nature - the value of biodiversity and DN Guide 19-2001

Vis BmNaturtypeTillegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
BmNaturtype 1 ..1