BmMarinOmråde BdMarineArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold
important or extremely important marine biodiversity
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bmArtsregistrering angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: bmArt eller bmNaturtypeMarin er påkrevet BmArtsregistrering (datatype) 0..*
- bmArt nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3). BmArt (kodeliste) 1..1
- bmFunksjonskvalitet angir kvaliteten på funksjonsvurderingen BmFunksjonskvalitet (kodeliste) 0..1
- bmKilde hvor registreringen er kommet fra og en skjønnsmessig vurdering av kilden BmKilde (datatype) 0..1
- bmOmrådefunksjon angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen BmOmrådefunksjon (kodeliste) 1..1
- bmRegistreringsdato dato for siste registrering av arten på lokaliteten Date 1..1
- bmTruethetskategori angir status i nasjonal rødliste Merknad: Truethetskategoriene er internasjonale og utfyllende. Forklaring finnes i DN-rapport 1999-3, Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Redli009.pdf BmTruethetskategori (kodeliste) 0..1
- bmViltvekt verdisetting av områder i henhold til kommunenes viltområde-kartlegging, (DN-håndbok 11 - 1996, Viltkartlegging). Merknad: Dette er egenskap basert på en helhetsvurdering av områdets verdi for en eller flere vilt-arter. Se http://www.dirnat.no/wbch3.exe?ce=3435 BmViltvekt (kodeliste) 0..1
- bmÅrstid angir hvilke årstider registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår BmÅrstid (kodeliste) 0..1
bmKilde kilden registreringen er kommet fra, og en skjønnsmessig vurdering av kilden BmKilde (datatype) 0..1
- bmKildetype hvilke kilde opplysningene stammer fra BmKildetype (kodeliste) 1..1
- bmKildevurdering vurdering av opplysningene BmKildevurdering (kodeliste) 1..1
bmNaturtypeMarin prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Merknad: bmArt eller bmNaturtypeMarin er påkrevet BmNaturtypeMarin (kodeliste) 0..1
bmNaturtypeMarinUtforming angir marin naturtypes utforming Merknad: Påkrevet om bmNaturtypeMarin er registrert BmNaturtypeMarinUtforming (kodeliste) 0..1
bmRegistreringsdato dato for registrering av naturtypen Date 0..1
bmVerdi verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001. BmVerdi (kodeliste) 0..1
kommune Kommunenummer (kodeliste) 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Medium (kodeliste) 0..1
navn navnet på lokaliteten CharacterString 0..1
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BmArtsregistrering 0..*
BMKILDE BmKilde 0..1
BmNaturtypeMarin 0..1
BmNaturtypeMarinUtforming 0..1
BMREGDATO Date 0..1
BMVERDI BmVerdi 1 0..1
KOMM Kommunenummer 0..1
MEDIUM Medium 1 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
Name Type English Description
bmArtsregistrering BmArtsregistrering bdSpeciesRegistration indicates important areas/sites for species Note: bdSpecies or bdNatureTypeMarine is required
bmKilde BmKilde bdSource the source of the registration along with an approximate assessment of the source
bmNaturtypeMarin BmNaturtypeMarin bdNatureTypeMarine prioritized nature types, collected through municipal surveys of important biodiversity areas in accordance with DN Manual 13-1999 Note: bdSpecies or bdNatureTypeMarine is required
bmNaturtypeMarinUtforming BmNaturtypeMarinUtforming bdNatureTypeMarineShape indicates shape of marine nature type Note: required if bdNatureTypeMarine has been registered
bmRegistreringsdato Date bdRegistrationDate date of registration of nature type
bmVerdi BmVerdi bdValue valuation of prioritized nature types, based upon guidelines in accordance with DN Manual 13-1999, Surveying Nature Types - Valuation of Biodiversity.
kommune Kommunenummer municipalityNumber
medium Medium medium the location of the object relative to the earth's surface
navn CharacterString name the name of the site
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis BmMarinOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BmArtsregistrering 0 ..*
BmKilde 0 ..1
BmNaturtypeMarin 0 ..1
BmNaturtypeMarinUtforming 0 ..1
Date 0 ..1
BmVerdi 0 ..1
Kommunenummer 0 ..1
Medium 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BmMarinOmråde 1..2 marinAvgrensning BmMarinGrense 0..*