Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_98090F49_A8F4_42cf_8B30_56894343B716;Hovedskjema;;diagram;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_7C6C9449_1FA7_48c8_922B_277649F7A963;Datatyper;;diagram;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_141839D5_54F6_4807_BE44_E8B3DD068FDE;Kodelister;;diagram;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;BmNatypPriOmråde;naturtyper kartlagt gjennom kommunal registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 -- Definition -- nature types mapped through municipal registration of Biodiversity - DN manual 13-1999;objekttype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;BmArtOmråde;viktige forekomster av arter for det biologiske mangfoldet med unntak av marine arter -- Definition -- incidences of species which are important to biological diversity, with the exception of marine species;objekttype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_6BDC6FCE_B034_4aa8_8931_FCE8B16E56BA;BmMarinGrense;avgrensning av område med viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold -- Definition -- delimitation of area with important or extremely important marine biodiversity;objekttype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;BmMarinOmråde;viktig eller svært viktig marint biologisk mangfold -- Definition -- important or extremely important marine biodiversity;objekttype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_C0609E3B_A1F9_42bc_8CAA_9EE41D4F49BE;BmNatypPriGrense;avgrensning av en naturtypelokalitet -- Definition -- delimitation of a locality of a given type of nature;objekttype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_DB48B72F_966D_42ba_BA9B_BD59F80F0840;BmArtGrense;avgrensning av en artslokalitet -- Definition -- delimitation of the biotope of a species;objekttype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_0EA0E3E0_66D8_4c77_853B_09BBE52D5C98;BmArtsobservasjon;observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og i hvilken form;datatype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_151A422A_2DBB_4bef_BD18_9BA358A8BD21;BmKilde;kilden registreringen er kommet fra, og en skjønnsmessig vurdering av kilden;datatype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_56A24ACC_E934_4e57_B4C1_311A77D38CCA;BmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde;datatype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;BmArtsregistrering;angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: I utgangspunktet skal det prioriteres viktige leve- og funksjonsområder for arter av pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier etter DN-håndbok 11, Viltkartlegging, 1996. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=2071&toppgiff=tema), samt lokaliteter for rødlistede arter av alle organismegrupper. Utgangspunktet for disse områdene er arealenes viktighet for en eller flere arter. I tillegg kan det knyttes artsobservasjoner og tidsserier til områdene.;datatype;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_0EAB13ED_A290_4b44_B455_DD20907C370B;BmFunksjonskvalitet;vurdering av kvaliteten på funksjon;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_6F5FCB49_2E2C_4d6d_BA98_F6786C7DBDA4;BmKildetype;kilden opplysningene stammer fra;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_95F51475_A349_416d_AEF2_2E49A0895F65;BmEnhet;angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, eller andre enheter;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_9754F779_2E70_409f_826A_83DA42878684;BmArt;nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3).;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_AF800B45_6EA6_49d7_B6EE_74828CED5E56;BmNaturtypeMarin;prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase. Utforming er spesielt nevnt under naturtypene i DN håndbok 19 (I og X);kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_B07FDA7B_9D28_4b68_986F_0C942F7E38AB;BmNaturtypeUtforming;angir naturtypens utforming i terrenget Merknad: DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_C6DAB043_B50C_4136_87C4_ED3A941ACD5E;BmKildevurdering;vurdering av kildeopplysningene;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_C833E1F1_38C1_43e7_84D6_B584BEA7E91B;BmNaturtypeMarinUtforming;angir marine naturtypers utforming Merknad: DN-håndbok 19-2001 Kartlegging av marint biologisk mangfold;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_D63F26F0_2274_4787_BBA4_848AE79BD848;BmOmrådefunksjon;angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_D758DBE7_C12E_4292_B9D0_3F6107341B5C;BmViltvekt;verdisetting av områder i henhold til kommunenes viltområde-kartlegging, (DN-håndbok 11 - 1996, Viltkartlegging). Merknad: Dette er egenskap basert på en helhetsvurdering av områdets verdi for en eller flere vilt-arter. Se http://www.dirnat.no/wbch3.exe?ce=3435;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_DF859412_65C4_40dd_9E81_9557AFE6B5CC;BmTruethetskategori;angir status i nasjonal rødliste Merknad: Truethetskategoriene er internasjonale og utfyllende. Forklaring finnes i DN-rapport 1999-3, Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Redli009.pdf;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_F53552FD_1D75_44de_ADAB_CB8CF3A8EE01;BmVerdi;verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001.;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_F57E590E_9760_4b05_AE2C_6EA6ABE97CE6;BmNaturtype;prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra DNs Naturbase. Utforming er spesielt nevnt under naturtypene i DN håndbok 13 (A-G);kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_F93E7B96_B8E1_4573_901A_9630C0D52055;BmÅrstid;angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår;kodeliste;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0 EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;bmKilde;kilden registreringen er kommet fra, og en skjønnsmessig vurdering av kilden -- Definition -- the source of the registration along with an approximate assessment of the source ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;bmNaturtype;prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold -- Definition -- prioritized nature types, collected through municipal surveys of important biodiversity areas in accordance with DN Manual 13-1999, Surveying Nature Types. Valuation of biodiversity ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;bmNaturtypeTillegg;angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde -- Definition -- indicates which overlapping additional nature type(s) is/are found within a nature type area ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;bmNaturtypeUtforming;angir naturtypens utforming i terrenget -- Definition -- indicates the shape of the nature type in the terrain ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;bmRegistreringsdato;dato for siste registrering av arten på lokaliteten -- Definition -- date of last registration of the species at the site ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;bmVerdi;verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001. -- Definition -- valuation of prioritized nature types, based upon guidelines in accordance with DN Manual 13-1999, Surveying Nature Types - Valuation of Biodiversity. Note: The value assessments in A, B and C apply to the data sets included in the municipal biol;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste -- Definition -- numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;navn;navnet på lokaliteten -- Definition -- the name of the site ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_07FB0578_D7C6_4a97_A75E_875DBBE1B521;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriOmråde EAID_0EA0E3E0_66D8_4c77_853B_09BBE52D5C98;bmAntall;antall observerte forekomster av arten -- Definition -- the number of observed instances of species;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsobservasjon EAID_0EA0E3E0_66D8_4c77_853B_09BBE52D5C98;bmArt;nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3). -- Definition -- more detailed description of the art in the form of the name and code Note: The species is related to the arts and registrations artobservations, and will be changed by revisions and on the basis of a future artstesaurus.The list is full of species of amp;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsobservasjon EAID_0EA0E3E0_66D8_4c77_853B_09BBE52D5C98;bmEnhet;angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, osv. -- Definition -- set about the observation is a male (s) female (s) couple, etc.;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsobservasjon EAID_0EA0E3E0_66D8_4c77_853B_09BBE52D5C98;bmRegistreringsdato;dato for siste registrering av arten på lokaliteten -- Definition -- date for final registration of the species in the locality;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsobservasjon EAID_151A422A_2DBB_4bef_BD18_9BA358A8BD21;bmKildetype;hvilke kilde opplysningene stammer fra -- Definition -- the source data originates from;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmKilde EAID_151A422A_2DBB_4bef_BD18_9BA358A8BD21;bmKildevurdering;vurdering av opplysningene -- Definition -- assessment of the information;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmKilde EAID_56A24ACC_E934_4e57_B4C1_311A77D38CCA;bmAndel;anslått prosentandel av totalarealet -- Definition -- estimated percentage of total area;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNaturtypeTillegg EAID_56A24ACC_E934_4e57_B4C1_311A77D38CCA;bmNaturtype;prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold, etter DN-håndbok 13 - 1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN Håndbok 19-2001, Kartlegging av -- Definition -- priority naturtyper collected through municipal mapping of important areas for biodiversity, for DN-Guide 13 - 1999, Survey of nature - the value of biodiversity and DN Guide 19-2001;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNaturtypeTillegg EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;bmArtsobservasjon;observasjon av arter, med artsnavn, hvor mange og i hvilken form Merknad: bmArtsregistrering eller bmArtsobservasjon er påkrevet -- Definition -- observation of species, including name of species, how many and in what form Note: bdSpeciesRegistration or bdSpeciesObservation is required ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtOmråde EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;bmArtsregistrering;angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: I utgangspunktet skal det prioriteres viktige leve- og funksjonsområder for arter av pattedyr, fugl, krypdyr og amfibier etter DN-håndbok 11, Viltkartlegging, 1996. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=2071&toppgiff=tema), samt lokaliteter for rødlistede arter av alle organismegrupper. Utgangspunktet for disse områdene er arealenes viktighet for en eller flere arter. I tillegg kan det knyttes artsobservasjoner og tidsserier til områdene. bmArtsregistrering eller bmArtsobservasjon er påkrevet. Datatypen bmArtsregistrering benytter bmArt. Det er imidlertid ikke alle verdier i denne tesaurusen som er tillatt for denne objekttypen. Må bruke skjønn bmArtsregistrering eller bmArtsobservasjon er påkrevet. Datatypen bmArtsregistrering benytter bmArt. Det er imidlertid ikke alle verdier i denne tesaurusen som er tillatt for denne objekttypen. Må bruke skjønn -- Definition -- indicates important areas/sites for species Note: In principle, the priority is important habitat and function areas for mammalian, avian, reptilian and amphibian species in accordance with DN Manual 11, Game Surveying, 1996. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe? ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtOmråde EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;kommune;;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtOmråde EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;navn;navnet på lokaliteten -- Definition -- the name of the site ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtOmråde EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtOmråde EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtOmråde EAID_5CE74353_6C63_498f_A004_F7DEF8534F88;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtOmråde EAID_6BDC6FCE_B034_4aa8_8931_FCE8B16E56BA;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinGrense EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;bmArtsregistrering;angir viktige områder/lokaliteter for arter Merknad: bmArt eller bmNaturtypeMarin er påkrevet -- Definition -- indicates important areas/sites for species Note: bdSpecies or bdNatureTypeMarine is required ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;bmKilde;kilden registreringen er kommet fra, og en skjønnsmessig vurdering av kilden -- Definition -- the source of the registration along with an approximate assessment of the source ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;bmNaturtypeMarin;prioriterte naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Merknad: bmArt eller bmNaturtypeMarin er påkrevet -- Definition -- prioritized nature types, collected through municipal surveys of important biodiversity areas in accordance with DN Manual 13-1999 Note: bdSpecies or bdNatureTypeMarine is required ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;bmNaturtypeMarinUtforming;angir marin naturtypes utforming Merknad: Påkrevet om bmNaturtypeMarin er registrert -- Definition -- indicates shape of marine nature type Note: required if bdNatureTypeMarine has been registered ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;bmRegistreringsdato;dato for registrering av naturtypen -- Definition -- date of registration of nature type ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;bmVerdi;verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001. -- Definition -- valuation of prioritized nature types, based upon guidelines in accordance with DN Manual 13-1999, Surveying Nature Types - Valuation of Biodiversity.;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;kommune;;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten -- Definition -- the location of the object relative to the earth's surface ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;navn;navnet på lokaliteten -- Definition -- the name of the site ;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_768C80A1_4B06_46a4_8687_923DCFD5D47D;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmMarinOmråde EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;bmArt;nærmere beskrivelse av art i form av navn og kode Merknad: Artene er knyttet til artsregistreringer og artobservasjoner. og vil bli endret ved revisjoner og ut i fra en fremtidig artstesaurus. Listen er heldekkende for arter av amfibier, krypdyr, fugler og pattedyr som forekommer regelmessig i Norge. Listen dekker fiskearter som forekommer i ferskvann og anadrome arter. For virvelløse dyr, sopp, kransalger, lav, moser og karplanter dekker listen kun arter på den norske rødlisten (DN-rapport 1998-3). -- Definition -- more detailed description of the art in the form of the name and code Note: The species is related to the arts and registrations artobservations, and will be changed by revisions and on the basis of a future artstesaurus.The list is full of species of amp;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsregistrering EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;bmFunksjonskvalitet;angir kvaliteten på funksjonsvurderingen -- Definition -- indicates the quality of the assessment function;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsregistrering EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;bmKilde;hvor registreringen er kommet fra og en skjønnsmessig vurdering av kilden -- Definition -- where registration is coming from, and a subjective assessment of the source;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsregistrering EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;bmOmrådefunksjon;angir hvilken funksjon området har for den aktuelle arten/artsgruppen -- Definition -- specifies the function of the area have for the appropriate species / arts group;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsregistrering EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;bmRegistreringsdato;dato for siste registrering av arten på lokaliteten -- Definition -- date for final registration of the species in the locality;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsregistrering EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;bmTruethetskategori;angir status i nasjonal rødliste Merknad: Truethetskategoriene er internasjonale og utfyllende. Forklaring finnes i DN-rapport 1999-3, Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Redli009.pdf -- Definition -- indicates the status of the national Red List Note: Truet Privacy categories are international and complementary. Meaning exists in the DN-Report 1999-3, National Red List for truete species in Norway 1998 http://www.dirnat.no/archive/attachments/01/05/Re;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsregistrering EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;bmViltvekt;verdisetting av områder i henhold til kommunenes viltområde-kartlegging, (DN-håndbok 11 - 1996, Viltkartlegging). Merknad: Dette er egenskap basert på en helhetsvurdering av områdets verdi for en eller flere vilt-arter. Se http://www.dirnat.no/wbch3.exe?ce=3435 -- Definition -- the value of the areas under government wildlife area-mapping, (DN-11 Manual - 1996, Game Survey). Note: This feature is based on an overall assessment of the area's value for one or more wild-species. See http://www.dirnat.no/wbch3.exe?c;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsregistrering EAID_BB407C47_8712_4291_9E4B_5009BAE0C95B;bmÅrstid;angir hvilke årstider registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår -- Definition -- indicates the seasons registration applies foreksempel: Rest area for birds on the move autumn / spring;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtsregistrering EAID_C0609E3B_A1F9_42bc_8CAA_9EE41D4F49BE;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmNatypPriGrense EAID_DB48B72F_966D_42ba_BA9B_BD59F80F0840;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Bioma-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Bioma\Bioma-4.0\BmArtGrense