Flomsoner

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: NVEs database over kartlagte flomfareområder - flomsoner.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Flomsoner/1.0

Viser treff 1 - 33 av 33

Analyseområde objekttype

område der analyse er utført


AnalyseområdeGrense objekttype

Kurve-objekt som avgrenser flomsoneanalyseområde


ElvBekk objekttype

vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.


FerskvannTørrfall objekttype

sandbanker og avleiringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring Merknad: Flatene avgrenses av FerskvannTørrfallKant og elve- eller kanalkant som grenser inn til tørrfallet. -- Definition -- Banks of sand or sediments in rivers and brooks which is flooded during high water levels.


FlomAreal objekttype

Oversvømt av flom ved en flomepisode -- Definition -- Flooded area during a flood episode.


FlomArealGrense objekttype

grense for flomareal -- Definition -- Boundry delineating a flood area.


FlomHøydekontur objekttype

Vannstandskoter i terrenget der hver kote angir flomvannstand for en gitt gjenntaksintervall (20, 200, 1000 og klima200)


FlomsoneID objekttype

Flomsonekart prosjektets identifikasjon


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


Havflate objekttype

havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg -- Definition -- sea area which is delimited by Coastline, CoastDelineation, SeaRiverDelineation and ShorelineConstructionHøydereferansesystem kodeliste

referanseflate som er utgangspunktet for høyde


Innsjø objekttype

en ferskvannsflate som ikke er renndende vann -- Definition -- Freshwater surface which is not running water.


KanalGrøft objekttype

rennende vann der forløpet er menneskeskapt -- Definition -- Running water where the water course is made by humans.


MidtLinje objekttype

senterlinje av elven -- Definition -- centre line of river MidtLinje brukes til 1D flomsoneprosjekt


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til analyseområde


NVEFellesegenskaperFlom objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til profiler


NVEFellesegenskaperFlomAreal objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til flomareal


NVEFellesegenskaperProfiler objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til profilerPosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.


StatusKartlegging kodeliste

Kode for status på kartlegging


SymbolFlom kodeliste

Kode for symbolisering for flom (flom(1), lavpunkt(2), og vann (3)


SymbolKontur kodeliste

SymbolListe for tegnsetting av FlomHøydeKonturlinjene. Halvmterskontur og meterskontur (1 og 2)


Tverrprofillinje objekttype

et topografisk snitt over en elv med elvebredd, på tvers av strømretningen Merknad: Punkter (profilpunkt) langs linja har terrenghøyde -- Definition -- Topographical cross section of a river (with riverbank), canal, lake or glacier ninety degrees on the direction of current. Note: Profile points along the line have got elevation.


TørrElv objekttype

periodevis tørr elv -- Definition -- Periodically dry river.


TørrInnsjø objekttype

periodevis tørr innsjø -- Definition -- Periodically dry lake.