Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_CCE72943_3A87_4df1_A43A_7C2C0CF9F5C4;Hoveddiagram;;diagram;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_6705E5E4_59EA_49fd_B586_9CCF22081553;Realisering av kodelister;;diagram;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_0C5C82FB_E855_4acf_84D6_E8CBFEF89309;Realisering fra SOSI-objekt;;diagram;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_23888EBE_432A_4665_AF99_E2440AE7C01F;Realisering av datatype;;diagram;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_3B3FB9DA_C7D2_4136_AEE2_3FB63D8706BB;Pakkerealisering;;diagram;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_ED32A8E8_A42E_4328_A92A_B520E76AF741;Realisering fra SOSI-del 2;;diagram;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_00DA10BA_26F2_40d2_90C1_829423DEE30B;FlomAreal;Oversvømt av flom ved en flomepisode -- Definition -- Flooded area during a flood episode.;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_17331E4E_E02A_4896_9329_103161ECADCF;AnalyseområdeGrense;Kurve-objekt som avgrenser flomsoneanalyseområde;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_1C1DFB7F_FE40_4e73_A950_3F0557A4DD29;FlomsoneID;Flomsonekart prosjektets identifikasjon;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_24A85341_A956_4070_9ED1_0576C95DD24F;NVEFellesegenskaperProfiler;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til profiler;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_37FA0E76_EA48_4876_8745_A9661454CF8D;MidtLinje;senterlinje av elven -- Definition -- centre line of river MidtLinje brukes til 1D flomsoneprosjekt;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_42C3B539_7D19_49b0_9E6A_C8EF3CB05E96;Analyseområde;område der analyse er utført;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;Tverrprofillinje;et topografisk snitt over en elv med elvebredd, på tvers av strømretningen Merknad: Punkter (profilpunkt) langs linja har terrenghøyde -- Definition -- Topographical cross section of a river (with riverbank), canal, lake or glacier ninety degrees on the direction of current. Note: Profile points along the line have got elevation.;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_7348B85E_B644_4cbe_AB95_C6259ED0292B;TørrElv;periodevis tørr elv -- Definition -- Periodically dry river.;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_7FA1EDB5_A30F_4aee_B507_31A398C7E329;FlomHøydekontur;Vannstandskoter i terrenget der hver kote angir flomvannstand for en gitt gjenntaksintervall (20, 200, 1000 og klima200);objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_890C7DBB_E20E_428f_8A12_800396C86B14;ElvBekk;vannvei for rennende vann -- Definition -- Water course for running water.;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_8DCC86CF_64BF_49cd_8ACC_B8DDD7D8CFD8;Innsjø;en ferskvannsflate som ikke er renndende vann -- Definition -- Freshwater surface which is not running water.;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_98BE23CF_43F7_47a5_8C7A_7512D8114645;NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til analyseområde;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_ADBD5F28_7DB8_47ac_B98E_D240FD790573;FerskvannTørrfall;sandbanker og avleiringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring Merknad: Flatene avgrenses av FerskvannTørrfallKant og elve- eller kanalkant som grenser inn til tørrfallet. -- Definition -- Banks of sand or sediments in rivers and brooks which is flooded during high water levels.;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_B0A38510_C684_40c5_A8A6_C04353C3E2E8;TørrInnsjø;periodevis tørr innsjø -- Definition -- Periodically dry lake.;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_B7CFF53D_59F8_4ce9_B787_BA015B673DED;FlomArealGrense;grense for flomareal -- Definition -- Boundry delineating a flood area.;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_C66DCF54_42F4_48cf_AE18_E4FA999D72DB;NVEFellesegenskaperFlomAreal;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til flomareal;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_CEBF3F6C_7140_4c26_A1E6_961DFBB2E697;Havflate;havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg -- Definition -- sea area which is delimited by Coastline, CoastDelineation, SeaRiverDelineation and ShorelineConstruction;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_F9100533_1C81_40e4_9485_654BEFBAD929;KanalGrøft;rennende vann der forløpet er menneskeskapt -- Definition -- Running water where the water course is made by humans.;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_FA60B651_27B7_4521_92B3_33769F5C909B;NVEFellesegenskaperFlom;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til profiler;objekttype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_DFFBCE0E_AE17_4356_B9F0_714BED71680E;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.;datatype;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_0A2C0EB4_275D_4f06_81A7_EF62C3322D93;SymbolFlom;Kode for symbolisering for flom (flom(1), lavpunkt(2), og vann (3);kodeliste;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_0DB80EEF_3B4B_4aa6_A0E6_9340B447B666;StatusKartlegging;Kode for status på kartlegging;kodeliste;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_3590CF71_0FDB_499c_843B_64D6CF973DF7;SymbolKontur;SymbolListe for tegnsetting av FlomHøydeKonturlinjene. Halvmterskontur og meterskontur (1 og 2);kodeliste;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_6CAD3049_17A2_4ed5_8A9E_E402DE6791A4;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_CD2DEEB8_5567_409b_A46E_F200303E5A8A;MålemetodeHøyde;metode for å måle objekttypens høydeverdi;kodeliste;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_E8AE75FC_208C_45d6_B67B_CCC4D082AE68;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_EDD503C3_EC46_4879_A242_C1D59D693224;Høydereferansesystem;referanseflate som er utgangspunktet for høyde;kodeliste;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner EAID_00DA10BA_26F2_40d2_90C1_829423DEE30B;område;osjektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomAreal EAID_00DA10BA_26F2_40d2_90C1_829423DEE30B;lavpunkt;områder som ikke har direkte forbindelse med elva (bak flomverk, kulvert , m.m ) -- Definition -- areas which are not directly connected to the river (behind flood ??barriers/protection, culvert, etc.) ;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomAreal EAID_00DA10BA_26F2_40d2_90C1_829423DEE30B;gjentaksinterval;gjennomsnittlig antall år mellom hver gang en hendelse inntreffer -- Definition -- the average number of years between every time an event occurs ;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomAreal EAID_00DA10BA_26F2_40d2_90C1_829423DEE30B;symbolFlom;Kode for symbolisering for flomsone (flom(1), lavpunkt(2), og vann (3);egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomAreal EAID_17331E4E_E02A_4896_9329_103161ECADCF;grense;grense for analyseområde;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\AnalyseområdeGrense EAID_1C1DFB7F_FE40_4e73_A950_3F0557A4DD29;flomsoneID;flomsonekartprosjektets ID nr;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomsoneID EAID_24A85341_A956_4070_9ED1_0576C95DD24F;tverrprofilNummer;nummer på tverrprofil;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperProfiler EAID_24A85341_A956_4070_9ED1_0576C95DD24F;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Målemetode og nøyaktighet, NøyaktighetHøyde;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperProfiler EAID_24A85341_A956_4070_9ED1_0576C95DD24F;høydeReferanse;Høydereferanse (NN2000 eller NN1954);egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperProfiler EAID_37FA0E76_EA48_4876_8745_A9661454CF8D;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\MidtLinje EAID_37FA0E76_EA48_4876_8745_A9661454CF8D;midtLinjeID;MidtLinjens ID;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\MidtLinje EAID_37FA0E76_EA48_4876_8745_A9661454CF8D;førsteDigitaliseringsDato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\MidtLinje EAID_37FA0E76_EA48_4876_8745_A9661454CF8D;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Målemetode og nøyaktighet;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\MidtLinje EAID_42C3B539_7D19_49b0_9E6A_C8EF3CB05E96;område;Flomsoneprosjektets analyseområde;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Analyseområde EAID_42C3B539_7D19_49b0_9E6A_C8EF3CB05E96;flomsoneNavn;flomsonekartprosjektets navn;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Analyseområde EAID_42C3B539_7D19_49b0_9E6A_C8EF3CB05E96;flomsoneOmråde;beskrivelse av utstrekning av flomsoneprosjektet;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Analyseområde EAID_42C3B539_7D19_49b0_9E6A_C8EF3CB05E96;kartlagteFlommer;gjentaksintervaller. Angivelse av hvilke flommer som er kartlagt (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2100);egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Analyseområde EAID_42C3B539_7D19_49b0_9E6A_C8EF3CB05E96;orgKoordSys;Koordinatsystem analysen ble utført i;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Analyseområde EAID_42C3B539_7D19_49b0_9E6A_C8EF3CB05E96;nedbørfelt;navn på nedbørfelt;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Analyseområde EAID_42C3B539_7D19_49b0_9E6A_C8EF3CB05E96;rapportNr;rapportnummer til flomsoneprosjektet;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Analyseområde EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;førsteDatafangsdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Oppmålte dato ;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;normalvannstandMoh;Normalvannstand m.o.h;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;flomvannstand10Moh;flomvannstand (m.o.h) ved 10 årsflom;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;flomvannstand20Moh;flomvannstand (m.o.h) ved 20 årsflom;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;flomvannstand50Moh;flomvannstand (m.o.h) ved 50 årsflom;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;flomvannstand100Moh;flomvannstand (m.o.h) ved 100 årsflom;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;flomvannstand200Moh;flomvannstand (m.o.h) ved 200 årsflom;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;flomvannstand500Moh;flomvannstand (m.o.h) ved 500 årsflom;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;flomvannstand1000Moh;flomvannstand (m.o.h) ved 1000 årsflom;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;flomvannstand200KlimaMoh;flomvannstand (m.o.h) ved en 200 årsflom i år 2100;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;avstandMeter;avstand til utløp;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_511581F3_4219_469a_9ECF_58EA04056D94;midtLinjeID;ID til midtlinje, senterlinje i elv;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Tverrprofillinje EAID_7FA1EDB5_A30F_4aee_B507_31A398C7E329;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomHøydekontur EAID_7FA1EDB5_A30F_4aee_B507_31A398C7E329;høydeMeter;angivelse av høydekurvens høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall flomvannstand m.o.h i en gitt gjenntaksintervall -- Definition -- indication of the depression curve's height above the height reference in metres - to be given with decimals if necessary;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomHøydekontur EAID_7FA1EDB5_A30F_4aee_B507_31A398C7E329;gjentaksintervall;gjennomsnittlig antall år mellom hver gang en hendelse inntreffer Tallverdi som angir om det er 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, 500- eller 1000-årsflom. 200-årsflom i år 2100 angis med tallet 2100.;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomHøydekontur EAID_7FA1EDB5_A30F_4aee_B507_31A398C7E329;førsteDigitaliseringsDato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomHøydekontur EAID_7FA1EDB5_A30F_4aee_B507_31A398C7E329;symbolKontur;symbolisering for tegnsetting av FlomHøydekontur (meter- (1) og halvmeterskoter (2));egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomHøydekontur EAID_7FA1EDB5_A30F_4aee_B507_31A398C7E329;midtLinjeID;ID til midtlinje, senterlinje i elv;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomHøydekontur EAID_98BE23CF_43F7_47a5_8C7A_7512D8114645;fylke;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde EAID_98BE23CF_43F7_47a5_8C7A_7512D8114645;vassdragsnummer;Vassdragsnr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde EAID_98BE23CF_43F7_47a5_8C7A_7512D8114645;prosjektURL;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomsonekartprosjektets side Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde EAID_98BE23CF_43F7_47a5_8C7A_7512D8114645;flomberegningsURL;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomberegningrapport;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde EAID_98BE23CF_43F7_47a5_8C7A_7512D8114645;rapportURL;referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Url til flomsonekartrapport;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde EAID_98BE23CF_43F7_47a5_8C7A_7512D8114645;høydeReferanse;Høydereferanse (NN2000 eller NN1954);egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperAnalyseOmråde EAID_B7CFF53D_59F8_4ce9_B787_BA015B673DED;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\FlomArealGrense EAID_C66DCF54_42F4_48cf_AE18_E4FA999D72DB;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperFlomAreal EAID_C66DCF54_42F4_48cf_AE18_E4FA999D72DB;vassdragsnummer;Vassdragsnr på REGINE enheten;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperFlomAreal EAID_C66DCF54_42F4_48cf_AE18_E4FA999D72DB;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Målemetode og nøyaktighet, MålemetodeHoyde;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperFlomAreal EAID_DFFBCE0E_AE17_4356_B9F0_714BED71680E;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Posisjonskvalitet EAID_DFFBCE0E_AE17_4356_B9F0_714BED71680E;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Posisjonskvalitet EAID_DFFBCE0E_AE17_4356_B9F0_714BED71680E;målemetodeHøyde;metode for å måle høyden;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Posisjonskvalitet EAID_DFFBCE0E_AE17_4356_B9F0_714BED71680E;nøyaktighetHøyde;nøyaktighet for høyden i cm Legges inn usikkerheten i prosjektet i cm;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\Posisjonskvalitet EAID_FA60B651_27B7_4521_92B3_33769F5C909B;statusDato;Dato for offisiell status .;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperFlom EAID_FA60B651_27B7_4521_92B3_33769F5C909B;statusKartlegging;objektets tilstand Kode for status, aktuell(1), til ny vurdering(2), erstattet av ny(3) fjernet (4);egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperFlom EAID_FA60B651_27B7_4521_92B3_33769F5C909B;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.0;Erstattet;Flomsoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Flom\Flomsoner\NVEFellesegenskaperFlom