NVEFellesegenskaperFlomAreal

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper generelle egenskaper som knyttes til flomareal
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. Date 0..1
vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Målemetode og nøyaktighet, MålemetodeHoyde Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Legges inn usikkerheten i prosjektet i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO Date 0..1
VASSDRAGSNR CharacterString 15 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet 0..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato Date
vassdragsnummer CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet

Vis NVEFellesegenskaperFlomAreal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Posisjonskvalitet 0 ..1