FlomHøydekontur ContourLine/HeightContour ??

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

Vannstandskoter i terrenget der hver kote angir flomvannstand for en gitt gjenntaksintervall (20, 200, 1000 og klima200)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
høydeMeter angivelse av høydekurvens høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall flomvannstand m.o.h i en gitt gjenntaksintervall Real 0..1
gjentaksintervall gjennomsnittlig antall år mellom hver gang en hendelse inntreffer Tallverdi som angir om det er 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, 500- eller 1000-årsflom. 200-årsflom i år 2100 angis med tallet 2100. Integer 0..1
førsteDigitaliseringsDato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Date 1..1
symbolKontur symbolisering for tegnsetting av FlomHøydekontur (meter- (1) og halvmeterskoter (2)) SymbolKontur (kodeliste) 0..1
midtLinjeID ID til midtlinje, senterlinje i elv Integer 0..1
NVEFellesegenskaperProfiler
tverrprofilNummer nummer på tverrprofil CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Målemetode og nøyaktighet, NøyaktighetHøyde Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Legges inn usikkerheten i prosjektet i cm Integer 0..1
høydeReferanse Høydereferanse (NN2000 eller NN1954) Høydereferansesystem (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TVERRPROFILNUMMER CharacterString 4 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Høydereferansesystem (kodeliste) 0..1
Kurve Kurve 1..1
HØYDE_M Real 8.2 0..1
GJENNTAKSINTERVALL Integer 6 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO Date 1..1
SYMBOLKONTUR SymbolKontur 1 0..1
MIDTLINJEID Integer 1 0..1
Name Type English Description
tverrprofilNummer CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
høydeReferanse Høydereferansesystem (kodeliste)
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
høydeMeter Real height indication of the depression curve's height above the height reference in metres - to be given with decimals if necessary
gjentaksintervall Integer
førsteDigitaliseringsDato Date
symbolKontur SymbolKontur
midtLinjeID Integer

Vis FlomHøydekontur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Date 1 ..1
SymbolKontur 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FlomHøydekontur supertype NVEFellesegenskaperProfiler