Tverrprofillinje CrossSectionLine

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

et topografisk snitt over en elv med elvebredd, på tvers av strømretningen Merknad: Punkter (profilpunkt) langs linja har terrenghøyde
Topographical cross section of a river (with riverbank), canal, lake or glacier ninety degrees on the direction of current. Note: Profile points along the line have got elevation.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
førsteDatafangsdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Oppmålte dato Date 0..1
normalvannstandMoh Normalvannstand m.o.h Real 0..1
flomvannstand10Moh flomvannstand (m.o.h) ved 10 årsflom Real 0..1
flomvannstand20Moh flomvannstand (m.o.h) ved 20 årsflom Real 0..1
flomvannstand50Moh flomvannstand (m.o.h) ved 50 årsflom Real 0..1
flomvannstand100Moh flomvannstand (m.o.h) ved 100 årsflom Real 0..1
flomvannstand200Moh flomvannstand (m.o.h) ved 200 årsflom Real 0..1
flomvannstand500Moh flomvannstand (m.o.h) ved 500 årsflom Real 0..1
flomvannstand1000Moh flomvannstand (m.o.h) ved 1000 årsflom Real 0..1
flomvannstand200KlimaMoh flomvannstand (m.o.h) ved en 200 årsflom i år 2100 Real 0..1
avstandMeter avstand til utløp Real 0..1
midtLinjeID ID til midtlinje, senterlinje i elv Integer 0..1
NVEFellesegenskaperProfiler
tverrprofilNummer nummer på tverrprofil CharacterString 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Målemetode og nøyaktighet, NøyaktighetHøyde Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Legges inn usikkerheten i prosjektet i cm Integer 0..1
høydeReferanse Høydereferanse (NN2000 eller NN1954) Høydereferansesystem (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TVERRPROFILNUMMER CharacterString 4 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Høydereferansesystem (kodeliste) 0..1
Kurve 1..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO Date 0..1
NORMALVANNSTAND_MOH Real 8.2 0..1
FLOMVANNSTAND10_MOH Real 8.2 0..1
FLOMVANNSTAND20_MOH Real 8.2 0..1
FLOMVANNSTAND50_MOH Real 8.2 0..1
FLOMVANNSTAND100_MOH Real 8.2 0..1
FLOMVANNSTAND200_MOH Real 8.2 0..1
FLOMVANNSTAND500_MOH Real 8.2 0..1
FLOMVANNSTAND1000_MOH Real 8.2 0..1
FLOMVANNSTAND200KLIMA_MOH Real 8.2 0..1
AVSTAND_M Real 8.2 0..1
MIDTLINJEID Integer 1 0..1
Name Type English Description
tverrprofilNummer CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
høydeReferanse Høydereferansesystem (kodeliste)
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
førsteDatafangsdato Date
normalvannstandMoh Real
flomvannstand10Moh Real
flomvannstand20Moh Real
flomvannstand50Moh Real
flomvannstand100Moh Real
flomvannstand200Moh Real
flomvannstand500Moh Real
flomvannstand1000Moh Real
flomvannstand200KlimaMoh Real
avstandMeter Real
midtLinjeID Integer

Vis Tverrprofillinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Date 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Tverrprofillinje supertype NVEFellesegenskaperProfiler