Tur- og friluftsruter

Kartverket Gyldig 20171210

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver temadatasettet tur- og friluftsruter. Tur- og friluftsruter omfatter fotruter, sykkelruter, skiløyper, andre ruter og friluftsliv tilretteleggingspunkter knyttet til ruter og løyper.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TurOgFriluftsruter/20171210

Viser treff 1 - 46 av 46


Sykkelrute objekttype

Rute for ikke-motorisert ferdsel på sykkel. Merknad: Sykkelrute kan følge kjørevei, gang/sykkelvei, traktorvei, sti etc


RuteInfoPunkt objekttype

Fysiske tilretteleggingstiltak i friluftsområder.


Fellesegenskaper objekttype

Definisjon: Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområdeuavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Alle objekttyper i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.


AnnenRute objekttype

Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.


TurOgFriluftsrute objekttype

Definisjon: Generellt overordnet ruteobjekt for tur- og friluftsruter. Rute er en generell samlebetegnelse for merket tursti, løype, turveg og led for vandring, skigåing, sykling og padling/roing. Merknad: Alle kurveobjekter i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.


RuteGenerell objekttype

Definisjon: Rute for ferdsel generelt Merknad: Alle kurveobjekter i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.


Skiløype objekttype

Rute for ikke-motorisert ferdsel på snø Merknad: Fortrinnsvis på ski, men også andre former slik som hundekjøring. Inkluderer ikke alpinanlegg.


Fotrute objekttype

Rute for menneskelig ferdsel til fots. Merknad: Ruter kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag, fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter i by- og boligstrøk. Inkluderer turveger, turstier og spesialruter som for eksempel natursti og kultursti.


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Synbarhet kan også registreres. Egenskapen kompaktifiseres.


AnnenRuteInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


FotruteInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en fotrute. Egenskapen er påkrevet og multippel.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Presisering 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Presisering 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


SkiløypeInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en skiløype. Egenskapen er påkrevet og multippel.


SykkelruteInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en sykkelrute. Egenskapen er påkrevet og multippel.


SpesialSkiløypetype kodeliste

Spesielle skiløyper definert ut fra observert bruk eller merking, anbefaling eller tilrettelegging for bruk.


Målemetode kodeliste

Metode for måling av posisjon i grunnriss (x,y). Merknad: Målemetode er en påkrevd egenskap. Dersom man ikke vet hva slags kvlitet dataene har, eller hvilken målemetode som er brukt, kan kode 99 ("Ukjent målemetode") brukes. Normalt oppgis ikke nøyaktighet ved bruk av denne koden.


RuteVanskelighetsgrad kodeliste

Angivelse av hvor krevende en rute er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydemeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no).


Rutetype kodeliste

Angivelse av type rute i et differensiert rutenett.


SpesialFotrutetype kodeliste

Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.


Løypepreparering kodeliste

angivelse av hvordan løypestrekningen er preparert


RuteMerking kodeliste

Forteller om det er merking langs en rute. med merking menes markering for å vise veg.


RuteFølger kodeliste

Hoveddelen av type trase som ruta følger.


SpesialSykkelrutetype kodeliste

Spesielle former for sykkelruter. Se Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) for videre definisjon av sykkelruter som inkluderer utforsykling, terrengsykling og tursykling. Transportsykling er en egen kategori som fanger opp sykkelruter på og i tilknytning til veier og inne i byer og tettsteder.


Rutebredde kodeliste

Minste sti- , sykkelsti- eller skiløypebredde på strekningen (ligger i intervallet).


Underlagstype kodeliste

Type underlag som hoveddelen av ruta følger.


Ryddebredde kodeliste

Bredde på trase ryddet for løype i skog. Brukes for skiløyper


Rutebetydning kodeliste

Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brukerne av ruta i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av "Vedlikeholdsansvarlig" og defineres ut fra bruken av ruta.


Tilpasning kodeliste

Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov.


FriluftslivTilrettelegging kodeliste

Tilrettelegging som er gjort innenfor friluftslivsområdet


SpesialAnnenRutetype kodeliste

Spesielle ruter definert ut fra observert bruk eller merking, anbefaling eller tilrettelegging for bruk.


Sesong kodeliste

Definerer om ruta vedlikeholdes og tilrettelegges som en sommer-, vinter- eller helårsrute.


Trafikkbelastning kodeliste

Grov kategorisering av trafikkbelastning på en strekning.