RuteFølger RouteFollower RUTEFØLGER

kodeliste

Kartverket Gyldig

Hoveddelen av type trase som ruta følger.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sti Godt synlig sti ryddet for vegetasjon, men uten eller med liten grad av opparbeidet grunn. ST
Traktorvei Traktorveg er veg som hele (eller deler av) året ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor. Traktroveger skal være så brede at traktorer kan benytte disse, minimum 2,5 meter. Traktorveger inngår i det permanente vegnettet og medfører varige terrenginngrep i form av en sammenhengende vegkropp. Slep og driftsveger som ikke har bearbeidet såle, men som er skapt av gjentatte passeringer med traktor, defineres ikke som en traktorveg. TR
Skogsbilvei Skogsbilveger er veger som bygges for å åpne skogsområder for uttransportering av tømmer. SB
Utydelig sti Sti som er vanskelig å se, f.eks. over bart fjell eller gjengrodd US
Turvei Turvei er opparbeidet og med toppdekke som gir jevn overflate når det er bar mark. TV
Opparbeidet løypetrase Løypetrase der terrenget er utjevnet f.eks. ved rydding av stein eller påfylling av masse for å oppnå gode forhold når det er snø. LT
Gangvei Bane for fotgjengere og syklister langs eller nær en kjøreveg. Brøytes normalt om vinteren. GS
Sykkelvei Bane for syklister. SV
Sykkelfelt Sykkelfelt i kjørebanen. SF
Fortau Den delen av en bygate som er reservert fotgjengere. Bredden kan variere fra strøk til strøk, fra by til land, fra totalt fraværende og til mange meter. FO
Bilvei Bilvei, uspesifisert vegdekke. BV
Vann/Vassdrag For eksempel en skiløype på isen, eller en padlerute. Brukes også for båttransport der dette er en del av ruta. VV
I terreng Ruta følger en trase som ikke har tydelige spor i terrenget etter ferdsel. For eksempel over bart fjell, eller en skiløype over et jorde eller en myr. IT
Verdi Navn Beskrivelse
ST Sti Godt synlig sti ryddet for vegetasjon, men uten eller med liten grad av opparbeidet grunn.
TR Traktorvei Traktorveg er veg som hele (eller deler av) året ikke egner seg for vanlig bilkjøring, men som er farbar med traktor. Traktroveger skal være så brede at traktorer kan benytte disse, minimum 2,5 meter. Traktorveger inngår i det permanente vegnettet og medfører varige terrenginngrep i form av en sammenhengende vegkropp. Slep og driftsveger som ikke har bearbeidet såle, men som er skapt av gjentatte passeringer med traktor, defineres ikke som en traktorveg.
SB Skogsbilvei Skogsbilveger er veger som bygges for å åpne skogsområder for uttransportering av tømmer.
US Utydelig sti Sti som er vanskelig å se, f.eks. over bart fjell eller gjengrodd
TV Turvei Turvei er opparbeidet og med toppdekke som gir jevn overflate når det er bar mark.
LT Opparbeidet løypetrase Løypetrase der terrenget er utjevnet f.eks. ved rydding av stein eller påfylling av masse for å oppnå gode forhold når det er snø.
GS Gangvei Bane for fotgjengere og syklister langs eller nær en kjøreveg. Brøytes normalt om vinteren.
SV Sykkelvei Bane for syklister.
SF Sykkelfelt Sykkelfelt i kjørebanen.
FO Fortau Den delen av en bygate som er reservert fotgjengere. Bredden kan variere fra strøk til strøk, fra by til land, fra totalt fraværende og til mange meter.
BV Bilvei Bilvei, uspesifisert vegdekke.
VV Vann/Vassdrag For eksempel en skiløype på isen, eller en padlerute. Brukes også for båttransport der dette er en del av ruta.
IT I terreng Ruta følger en trase som ikke har tydelige spor i terrenget etter ferdsel. For eksempel over bart fjell, eller en skiløype over et jorde eller en myr.
Name Type Description Code value
Trail <undefined> Trail
Tractor road / logging/forest road <undefined> Tractor road / logging/forest road
Skogsbilvei
Indistinct trail <undefined> Indistinct trail
Footpath <undefined> Footpath
Enhanced trail network <undefined> Enhanced trail network
Pedestrian/bicycle path <undefined> Pedestrian/bicycle path
Sykkelvei <undefined>
Sykkelfelt <undefined>
Sidewalk <undefined> Sidewalk
Motor road <undefined> Motor road
Water/watercourse <undefined> Water/watercourse
I terreng

Vis RuteFølger i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1