FotruteInfo FOTRUTEINFO

datatype

Kartverket Gyldig

Grupperte egenskaper som beskriver en fotrute. Egenskapen er påkrevet og multippel.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
rutenavn Navnet på ruta. Hvis ruta her et navn, skal dette registreres. CharacterString 0..1
rutenummer Identifikasjonsnummer eller betegnelse på ruta. Rutenummer er en påkrevd egenskap. Rutenummeret er unikt innenfor vedlikeholdsansvarlig. Dersom rutenummer ikke er oppgitt ved registrering, legges det på et fiktivt unikt rutenummer. CharacterString 1..1
vedlikeholdsansvarlig Organisasjon/lag/forening, kommune, friluftsråd, reiselivsaktør eller andre som har ansvar for vedlikehold og/eller fremkommelighet av rute. CharacterString 1..1
spesialFotrutetype Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse. SpesialFotrutetype (kodeliste) 0..1
gradering Angivelse av hvor krevende ruta er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydeeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no). RuteVanskelighetsgrad (kodeliste) 0..1
rutetype Angivelse av type rute i et differensiert nett. Rutetype (kodeliste) 0..1
rutebetydning Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brkerne i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av "Vedlikeholdsansvarlig" og defineres ut fra bruken av ruta. Rutebetydning (kodeliste) 0..1
tilpasning Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov. Tilpasning (kodeliste) 0..1
ruteinformasjon Tilleggsinformasjon/beskrivelse som er viktig for ruta. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RUTENAVN CharacterString 60 0..1
RUTENUMMER CharacterString 20 1..1
VEDLIKEH CharacterString 70 1..1
SpesialFotrutetype 0..1
GRADERING RuteVanskelighetsgrad 0..1
Rutetype 0..1
Rutebetydning 0..1
Tilpasning 0..1
RUTEINFORMASJON CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
rutenavn CharacterString
rutenummer CharacterString
vedlikeholdsansvarlig CharacterString
spesialFotrutetype SpesialFotrutetype
gradering RuteVanskelighetsgrad
rutetype Rutetype
rutebetydning Rutebetydning
tilpasning Tilpasning
ruteinformasjon CharacterString

Vis FotruteInfo i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
SpesialFotrutetype 0 ..1
RuteVanskelighetsgrad 0 ..1
Rutetype 0 ..1
Rutebetydning 0 ..1
Tilpasning 0 ..1
CharacterString 0 ..1