RuteInfoPunkt

objekttype

Kartverket Gyldig

Fysiske tilretteleggingstiltak i friluftsområder.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Sted som objektet eksisterer på. Punkt 1..1
tilrettelegging Angir tilretteleggingstiltak i området. FriluftslivTilrettelegging (kodeliste) 1..1
ruteinfoID Identifikasjon for tilretteleggingsobjekt. For eksempel hyttenummer eller skiltnummer. CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Organinsasjon/lag/forening, kommune, friluftsråd, reiselivsaktør eller andre som har ansvar for vedlikehold og/eller fremkommelighet av objektet. CharacterString 1..1
sesong Definerer om tiltaket vedlikeholdes og tilrettelegges i sommer-, vinterhalvåret eller hele året. Sesong (kodeliste) 0..1
anleggsnummer Anleggsnummer i idrettsanleggsregisteret gitt i forbindelse med tilskudd gjennom spillemiddelordningen. CharacterString 0..1
uukoblingsID Identifikator for kobling mot data fra kartlegging av Universel Utforming. CharacterString 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av objektene innen et datasett. Må ikke forveksles med global unik identifikasjon. Det finnes ikke støtte for hånderting av id som annet enn en vanlig tekstegenskap i SOSI. Egenskapen vil bli påkrevd når forvaltningssystemet støtter håndtering av ID fullt ut. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavskode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 bokstaver. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. VersjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. Date 1..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene, kan være geometri og/eller egenskapsendring. DateTime 0..1
kvalitet Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Egenskapen kompaktifiseres. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode Metode for måling i grunnriss (x,y). Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Antatt posisjonsnøyaktighet i grunnriss (x,y) oppgis i cm. Med posisjonsnøyaktighet menes punktstandardavviket for punkter, samt tverravvik i grunnriss for kurver. Den nøyaktighet som angis på objektet bør være så nær dataobjektets nøyaktighet i forhold til det virkelige objektet som mulig. Integer 1..1
opphav Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde. CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
informasjon Generell opplysning. Mulighet for å legge inn utfyllende informasjon om objektet. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Punkt 1..1
FRITILRETTELEGGING FriluftslivTilrettelegging 1..1
RUTEINFOID CharacterString 50 0..1
VEDLIKEH CharacterString 70 1..1
Sesong 0..1
ANLEGGSNUMMER CharacterString 10 0..1
UUKOBLINGSID CharacterString 10 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato Date
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
opphav CharacterString
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
informasjon CharacterString
posisjon Punkt
tilrettelegging FriluftslivTilrettelegging
ruteinfoID CharacterString
vedlikeholdsansvarlig CharacterString
sesong Sesong
anleggsnummer CharacterString
uukoblingsID CharacterString

Vis RuteInfoPunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
FriluftslivTilrettelegging 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Sesong 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype RuteInfoPunkt supertype Fellesegenskaper