Fellesegenskaper

objekttype

Kartverket Gyldig

Definisjon: Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområdeuavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Alle objekttyper i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon Unik identifikasjon av objektene innen et datasett. Må ikke forveksles med global unik identifikasjon. Det finnes ikke støtte for hånderting av id som annet enn en vanlig tekstegenskap i SOSI. Egenskapen vil bli påkrevd når forvaltningssystemet støtter håndtering av ID fullt ut. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavskode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 bokstaver. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. VersjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for måling/registrering/observert i terrenget. Eventuelt flyfotodato eller digitaliseringsdato. Date 1..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene, kan være geometri og/eller egenskapsendring. DateTime 0..1
kvalitet Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Egenskapen kompaktifiseres. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode Metode for måling i grunnriss (x,y). Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Antatt posisjonsnøyaktighet i grunnriss (x,y) oppgis i cm. Med posisjonsnøyaktighet menes punktstandardavviket for punkter, samt tverravvik i grunnriss for kurver. Den nøyaktighet som angis på objektet bør være så nær dataobjektets nøyaktighet i forhold til det virkelige objektet som mulig. Integer 1..1
opphav Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde. CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
informasjon Generell opplysning. Mulighet for å legge inn utfyllende informasjon om objektet. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon 1..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Kopidata 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
datafangstdato Date
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet
opphav CharacterString
kopidata Kopidata
informasjon CharacterString

Vis Fellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
Date 1 ..1
DateTime 0 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Kopidata 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype RuteInfoPunkt supertype Fellesegenskaper
arv subtype RuteGenerell supertype Fellesegenskaper