Tur- og friluftsruter

Kartverket Gyldig 20171210

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver temadatasettet tur- og friluftsruter. Tur- og friluftsruter omfatter fotruter, sykkelruter, skiløyper, andre ruter og friluftsliv tilretteleggingspunkter knyttet til ruter og løyper.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TurOgFriluftsruter/20171210

Viser treff 1 - 46 av 46

AnnenRute objekttype

Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.


AnnenRuteInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel.Fellesegenskaper objekttype

Definisjon: Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområdeuavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Alle objekttyper i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.


Fotrute objekttype

Rute for menneskelig ferdsel til fots. Merknad: Ruter kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag, fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter i by- og boligstrøk. Inkluderer turveger, turstier og spesialruter som for eksempel natursti og kultursti.


FotruteInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en fotrute. Egenskapen er påkrevet og multippel.


FriluftslivTilrettelegging kodeliste

Tilrettelegging som er gjort innenfor friluftslivsområdet


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Presisering 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Presisering 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.
Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Løypepreparering kodeliste

angivelse av hvordan løypestrekningen er preparert


Målemetode kodeliste

Metode for måling av posisjon i grunnriss (x,y). Merknad: Målemetode er en påkrevd egenskap. Dersom man ikke vet hva slags kvlitet dataene har, eller hvilken målemetode som er brukt, kan kode 99 ("Ukjent målemetode") brukes. Normalt oppgis ikke nøyaktighet ved bruk av denne koden.Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Synbarhet kan også registreres. Egenskapen kompaktifiseres.


Rutebetydning kodeliste

Klassifisering av tur- og friluftsruter etter hvor brukerne av ruta i hovedsak kommer fra. Klassifisering vurderes av "Vedlikeholdsansvarlig" og defineres ut fra bruken av ruta.


Rutebredde kodeliste

Minste sti- , sykkelsti- eller skiløypebredde på strekningen (ligger i intervallet).


RuteFølger kodeliste

Hoveddelen av type trase som ruta følger.


RuteGenerell objekttype

Definisjon: Rute for ferdsel generelt Merknad: Alle kurveobjekter i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.


RuteInfoPunkt objekttype

Fysiske tilretteleggingstiltak i friluftsområder.


RuteMerking kodeliste

Forteller om det er merking langs en rute. med merking menes markering for å vise veg.


Rutetype kodeliste

Angivelse av type rute i et differensiert rutenett.


RuteVanskelighetsgrad kodeliste

Angivelse av hvor krevende en rute er, basert på forholdsvis objektive kriterier som underlag, tekniske utfordringer, høydemeter og stigningsgrad/eksponering. For mer informasjon, se kapitel om Gradering i Merkehåndboka (www.merkehandboka.no).


Ryddebredde kodeliste

Bredde på trase ryddet for løype i skog. Brukes for skiløyperSesong kodeliste

Definerer om ruta vedlikeholdes og tilrettelegges som en sommer-, vinter- eller helårsrute.


Skiløype objekttype

Rute for ikke-motorisert ferdsel på snø Merknad: Fortrinnsvis på ski, men også andre former slik som hundekjøring. Inkluderer ikke alpinanlegg.


SkiløypeInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en skiløype. Egenskapen er påkrevet og multippel.


SpesialAnnenRutetype kodeliste

Spesielle ruter definert ut fra observert bruk eller merking, anbefaling eller tilrettelegging for bruk.


SpesialFotrutetype kodeliste

Rute som er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.


SpesialSkiløypetype kodeliste

Spesielle skiløyper definert ut fra observert bruk eller merking, anbefaling eller tilrettelegging for bruk.


SpesialSykkelrutetype kodeliste

Spesielle former for sykkelruter. Se Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) for videre definisjon av sykkelruter som inkluderer utforsykling, terrengsykling og tursykling. Transportsykling er en egen kategori som fanger opp sykkelruter på og i tilknytning til veier og inne i byer og tettsteder.


Sykkelrute objekttype

Rute for ikke-motorisert ferdsel på sykkel. Merknad: Sykkelrute kan følge kjørevei, gang/sykkelvei, traktorvei, sti etc


SykkelruteInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en sykkelrute. Egenskapen er påkrevet og multippel.


Tilpasning kodeliste

Beskriver om ruta/løypa er tilgjengelig/fremkomlig for grupper med spesielle behov.


Trafikkbelastning kodeliste

Grov kategorisering av trafikkbelastning på en strekning.TurOgFriluftsrute objekttype

Definisjon: Generellt overordnet ruteobjekt for tur- og friluftsruter. Rute er en generell samlebetegnelse for merket tursti, løype, turveg og led for vandring, skigåing, sykling og padling/roing. Merknad: Alle kurveobjekter i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.

Underlagstype kodeliste

Type underlag som hoveddelen av ruta følger.