Havnedata

Geovekst Utkast 3.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Havnedata/3.0

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3B1EA5AD_ED16_428f_B042_76E31F34499A

Viser treff 1 - 36 av 36

HavneanleggTest pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavneanleggTest

Utkast

1.0


Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper

Utkast

1.0


Kodelister og Datatyper pakke

Kodelister og datatyper til Havnedata.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper

Utkast

1.0


Reguleringer pakke

Lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer

Utkast

1.0Havnesensor objekttype

Innretning som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.


LasteLosseUtstyr objekttype

Utstyr som er en del av den faste infrastrukturen i havnen, og brukes til lasting eller lossing.


Tørrdokk objekttype

Basseng stort nok til at skip kan seile ut og inn. Bunnen ligger lavere enn havnivået og innløpet kan lukkes med porter. Vann kan pumpes ut, slik skip kan stå tørt, for vedlikehold og reperasjon.


KaiområdeGrense objekttype

Avgrensning av kaiområde.


Drivstofftilkobling objekttype

Tilkoblingspunkt for drivstoff på kaia.


ELkobling objekttype

Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.


KaiområdeGrense objekttype

Avgrensning av kaiområde.


Avfallspunkt objekttype

Punkt for å kaste avfall.


Toalett objekttype

Offentlig toalett.


Fender objekttype

Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.


Kran objekttype

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.


AdministrativtHavneområde objekttype

Geografisk område, hvor yttergrensene viser utstrekningen på det område en havneadministrasjon eller en kommune har ansvaret for. Er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled.


Kaifront objekttype

Ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.


Havnegjerde objekttype

Gjerde eller annen barriere. Følger ofte Havnesikkerhetsområde, men brukes ikke som avgrensning. Havnesikkerhetsområde avgrenses av HavnesikkerhetsområdeGrense. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.


Havneområde objekttype

Avgrenset geografisk område som inneholder kai/kaier tilknyttet land- og sjøarealer som er tilrettelagt for overføring av gods, personer eller lignende mellom land og sjø, eller et område tilpasset mottak og fortøyning av fartøy i næringsvirksomhet, offentlig tjeneste, fiskefartøy eller fritidsfartøy. Havner er ofte beskyttet av vær og vind, av naturgitte landskapsformasjoner eller menneskeskapte anlegg som molo eller bølgebryter. Havneområde har vanligvis en UNLOCODE tilknyttet seg, og innenfor området må det være minst én kai og én kaifront. Havneområdet kan inneholde havneanlegg, kaier og andre objekter.


Fortøyningsinnretning objekttype

Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.


Slipp objekttype

Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet.


Flytedokk objekttype

Flytende plattform for å heve skip opp av sjøen når det skal gjøres vedlikehold eller reperasjoner av skip. Kalles også våtdokk.


Tømmestasjon objekttype

Tømmestasjon eller punkt for tømming av væske (avløpsvann, septik eller tilsvarende).


Lastbegrensningsområde objekttype

Område i havnen eller på kai som har begrensinger for hva det tåler av belastning.


LastbegrensningsområdeGrense objekttype

Avgrensning av lastbegrensningsområde.


Kamera objekttype

Kamera tilknyttet havnen.


Kaiområde objekttype

Område direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. En kai er en konstruksjon, vanligvis parallell med kystkonturen eller fra land og ut i sjøen, hvor fartøy kan legge til eller fortøye.


Beredskapspunkt objekttype

Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.


"WaterConnection"@en objekttype

"Location for water connection."@en


HavnegjerdeInngang objekttype

Inngang, åpning eller innkjørsel til området som er avsperret av Havnegjerde.


HavneområdeGrense objekttype

Avgrensning av havneområde.