HavnegjerdeInngang

objekttype

Geovekst Utkast

Inngang, åpning eller innkjørsel til området som er avsperret av Havnegjerde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avsperringstype Type avsperring for inngangen. Avsperringstype (kodeliste) 1..1
åpningstype Åpningsmekanisme av port, bom eller annet som avsperrer havnesikkerhetsområde. Åpningstype (kodeliste) 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
senterlinje Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
datoTilgjengeligFra Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. Date 0..1
datoTilgjengeligTil Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. Date 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
GLN Integer 13 0..1
HAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
AVSPERRINGSTYPE Avsperringstype 20 1..1
ÅPNINGSTYPE Åpningstype 20 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
Kurve 1..1
STATUS Status 20 0..1
DATO_TILGJENGELIG_FRA Date 0..1
DATO_TILGJENGELIG_TIL Date 0..1
Name Type English Description
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and phsyical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
avsperringstype Avsperringstype typeOfBarrier Type of barrier used for the entrance.
åpningstype Åpningstype typeOfOpening Type of opening mechanism of the port, gate or other barrier that blocks the enterance.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the object the measurement has been taken.
senterlinje Kurve polyline line segment
status Status status The state of the object.
datoTilgjengeligFra Date dateAvailableFrom Date the objekt is available from. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter).
datoTilgjengeligTil Date dateAvailableTo Date the object is available to. Used for objects that are only availabe part of the year or in a season (summer/winter).

Vis HavnegjerdeInngang i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Avsperringstype 1 ..1
Åpningstype 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Kurve 1 ..1
Status 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype HavnegjerdeInngang supertype HavneanleggId