Havnegjerde

objekttype

Geovekst Utkast

Gjerde eller annen barriere. Følger ofte Havnesikkerhetsområde, men brukes ikke som avgrensning. Havnesikkerhetsområde avgrenses av HavnesikkerhetsområdeGrense. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoTilgjengeligTil Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. Date 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
datoTilgjengeligFra Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. Date 0..1
senterlinje Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
GLN Integer 13 0..1
HAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
DATO_TILGJENGELIG_TIL Date 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
DATO_TILGJENGELIG_FRA Date 0..1
Kurve 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and phsyical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
datoTilgjengeligTil Date dateAvailableTo Date the object is available to. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter).
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the obect the measurement has been taken.
datoTilgjengeligFra Date dateAvailableFrom Date the object is available from. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter).
senterlinje Kurve polyline line segment
status Status status The state of the object.

Vis Havnegjerde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Date 0 ..1
Kurve 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Havnegjerde supertype HavneanleggId