Kaifront

objekttype

Geovekst Utkast

Ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kaitype Tiltenkt bruk av kaien. Kaitype (kodeliste) 1..*
lengde Lengde på kaifronten i antall meter. Kailengden måles opp på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Lengde kan også beregnes ut fra lengden på geometrien. Real 1..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kaifronttype Type konstruksjon kaifronten har mot sjøen. Kaifronttype (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Høyde på kaien i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
senterlinje Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Kurve 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID_INTERN CharacterString 0..1
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 0..1
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
KAITYPE Kaitype 100 1..*
LENGDE Real 6.2 1..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
KAIFRONTTYPE Kaifronttype 20 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
Kurve 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
kaitype Kaitype typeOfQuay Intended use for the quay, or type of quay.
lengde Real length Length of quayfront in meters.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the object the measurement has been taken.
kaifronttype Kaifronttype typeOfQuayConstruction Type of construction.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum Height of berth in meters above water. The reference level for heigth is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise is stated.
senterlinje Kurve polyline line segment.
status Status status The state of the object.

Vis Kaifront i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kaitype 1 ..*
Real 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Kaifronttype 1 ..1
Real 1 ..1
Kurve 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kaifront supertype ObjektId