Slipp

objekttype

Geovekst Utkast

Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Polygon som viser geografisk utstrekning. Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
kaidekketype Beskrivelse av materialebruk på dekket av slippen. Kaidekketype (kodeliste) 0..1
navn Navn på slippen. CharacterString 0..1
spesifikasjon Utdypende beskrivelse av objektet, f.eks. opptrekksmekanisme (vinsj, skiller el.) eller andre tekniske detaljer. CharacterString 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Høyde på høyeste del av slippen, i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
maksLengdeFartøy Maksimal lengde på fartøy som slippen kan ta. Angis i meter. Real 0..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Hvem som har tilgang til objektet. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
slippKapasitet Løftekapasitet til slippen, angitt i tonn. Integer 0..1
maksBreddeFartøy Maksimal bredde på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. Real 0..1
maksDyptgåendeFartøy Maksimal dyptgående på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. Real 0..1
kranKapasitet Kapasitet til kran tilknyttet slipp, angitt i tonn. Integer 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 0..1
NAVN CharacterString 50 0..1
SPESIFIKASJON CharacterString 250 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
MAKS_LENGDE_FARTØY Real 6.2 0..1
STATUS Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
KAPASITET Integer 6 0..1
MAKS_BREDDE_FARTØY Real 6.2 0..1
MAKS_DYPTGÅENDE_FARTØY Real 6.2 0..1
KRANKAPASITET Integer 6 0..1
Name Type English Description
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Type of surface cover or material.
navn CharacterString name Name of the slipway.
spesifikasjon CharacterString specification Detailed description of the object, or other technical features.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the obect the measurement has been taken.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum Heigth of slipway in meters above water. The reference level for heigth is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise stated.
maksLengdeFartøy Real maxVesselLength Maximum length of the vessel that the slipway can accommodate. Specified in meters.
status Status status The state of the object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Who has access to the object.
slippKapasitet Integer slipwayCapacity Lifting capacity for the slipway, specified in metric ton.
maksBreddeFartøy Real maxVesselWidth Maximum width of the vessel that the slipway can accommodate. Specified in meters.
maksDyptgåendeFartøy Real maxVesselDraft Maximum draft of the vessel that the slipway can accommodate. Specified in meters.
kranKapasitet Integer craneCapacity Lifting capacity for the crane, specified in metric ton.

Vis Slipp i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Kaidekketype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Real 1 ..1
Real 0 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Slipp supertype KaiId