"WaterConnection"@en

objekttype

Geovekst Utkast

"Location for water connection."@en
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoTilgjengeligFra Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. Date 0..1
høydereferanse Høydereferanse Høydereferanse (kodeliste) 1..1
kapasitet Kapasitet til fylling av vann angitt i antall m3/time. Integer 0..1
kumnummer ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. Integer 0..1
datoTilgjengeligTil Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. Date 0..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Hvem som har tilgang til objektet. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
tilkoblingsdimensjon Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. CharacterString 0..1
VAuttakstype Hva slags uttakstype som kan gjøres. VAuttakstype (kodeliste) 1..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID_INTERN CharacterString 0..1
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 0..1
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
DATO_TILGJENGELIG_FRA Date 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
KAPASITET Integer 10 0..1
KUMNUMMER Integer 4 0..1
DATO_TILGJENGELIG_TIL Date 0..1
Punkt 1..1
Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
TILKOBLINGSDIMENSJON CharacterString 20 0..1
VA-UTTAKSTYPE VAuttakstype 20 1..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
datoTilgjengeligFra Date dateAvailableFrom Date the objekt is available from. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter).
høydereferanse Høydereferanse heigthReference Where on the object the measurement has been taken.
kapasitet Integer capacity Capacity for filling or emptying water. Unit of measure is m3 pr. hour.
kumnummer Integer manholdeNumber ID-marking of manholes.
datoTilgjengeligTil Date dateAvailableTo Date the objekt is available to. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter).
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status The state of the object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Who has access to the object.
tilkoblingsdimensjon CharacterString connectionSize Dimensions of the pipes to be connected.
VAuttakstype VAuttakstype WaterConnectionType Types of water connections.

Vis "WaterConnection"@en i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Date 0 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
CharacterString 0 ..1
VAuttakstype 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VAuttak supertype ObjektId