ELkobling

objekttype

Geovekst Utkast

Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoTilgjengeligFra Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. Date 0..1
ELanleggstype Beskrivelse av hva slags type strømtilkobling som kan gjøres. ELanleggstype (kodeliste) 1..*
ELkoblinger Ulike kombinasjoner EL-koblingspunkt som finnes. ELkoblingEgenskaper (datatype) 0..*
- effekt Watt. Arbeid pr. sekund. Integer 0..1
- frekvens Hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz. Frekvens (kodeliste) 0..1
- spenning Volt. Elektrisk spenning. Spenning (kodeliste) 0..1
- sikringstørrelse Strømstyrke, oppgis i ampere, SI-enheten for elektrisk strøm. Strømstyrke er lik ladning som passerer et tverrsnitt av en leder pr. sekund. Integer 0..1
- kontaktId Id-nummer eller annen beskrivelse som spesifiserer hvilken type kontakt. CharacterString 0..1
- faser Betegnelse på de enkelte polene eller lederne i et vekselstrømsystem. CharacterString 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
høydeSjøkartnull Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 0..1
datoTilgjengeligTil Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. Date 0..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
rekkeviddeKabel Lengde på kabel eller kabeltrommel som er tilgjengelig. Oppgis i meter. Integer 0..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
tilgangstype Hvem som har tilgang til objektet. Tilgangstype (kodeliste) 0..*
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID_INTERN CharacterString 0..1
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 0..1
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
DATO_TILGJENGELIG_FRA Date 0..1
EL-ANLEGGSTYPE ELanleggstype 20 1..*
EL-KOBLINGSEGENSKAPER ELkoblingEgenskaper 100 0..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 0..1
DATO_TILGJENGELIG_TIL Date 0..1
Punkt 1..1
REKKEVIDDE_LADEANLEGG Integer 6 0..1
STATUS Status 6 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
datoTilgjengeligFra Date dateAvailableFrom Date the objekt is available from. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter).
ELanleggstype ELanleggstype typeOfEletricalConnection Types of power connections that are available.
ELkoblinger ELkoblingEgenskaper EletricalConnections Possible types of power connections.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the object the measurement has been taken.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum "Height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum), unless otherwise stated."@en
datoTilgjengeligTil Date datoAvailableTo Date the objekt is available from. Used for objects that are only available part of the year or in a season (summer/winter).
posisjon Punkt point Geographical location.
rekkeviddeKabel Integer rangeChargingSystem Length of cable, or range for available cable drum.
status Status status The state of the object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Who has access to the object.

Vis ELkobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 0 ..1
ELanleggstype 1 ..*
ELkoblingEgenskaper 0 ..*
Høydereferanse 1 ..1
Real 0 ..1
Date 0 ..1
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ELkobling supertype ObjektId