Kaiområde

objekttype

Geovekst Utkast

Område direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. En kai er en konstruksjon, vanligvis parallell med kystkonturen eller fra land og ut i sjøen, hvor fartøy kan legge til eller fortøye.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Område Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
kaitype Tiltenkt bruk av kaien. Kaitype (kodeliste) 0..1
kaidekketype Materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.) Kaidekketype (kodeliste) 0..1
bildeLink URL-link som henviser til et bilde av objektet. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
KAITYPE Kaitype 100 0..1
KAIDEKKETYPE Kaidekketype 25 0..1
BILDELINK CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.
kaitype Kaitype typeOfQuay Intended use for the quay, or type of quay.
kaidekketype Kaidekketype typeOfQuaySurface Surface material at the quay.
bildeLink CharacterString imageLink URL-link that refers to an image of the object.

Vis Kaiområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Kaitype 0 ..1
Kaidekketype 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning KaiområdeGrense 0..* Kaiområde
arv subtype Kaiområde supertype KaiId