Fortøyningsinnretning

objekttype

Geovekst Utkast

Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Posisjon Punkt 1..1
fortøyningstype Fortøyningstype Fortøyningstype (kodeliste) 1..1
maksbelastning Maks belastning for pullerten i antall tonn. Integer 0..1
spesifikasjon Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. CharacterString 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
høydeSjøkartnull Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
sertifiseringsdato Dato for forrige sertifisering. Date 0..1
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss Tillatt fortøyningsvinkel sett i grunnriss. Eksempel: +/-90°. CharacterString 0..1
tillattFortøyningsvinkelOppriss Tillatt fortøyningsvinkel sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15°. CharacterString 0..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID_INTERN CharacterString 0..1
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 0..1
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
Punkt 1..1
FORTØYNINGSTYPE Fortøyningstype 20 1..1
MAKSBELASTNING Integer 10 0..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
STATUS Status 20 0..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
SERTIFISERINGSDATO Date 0..1
TILLATTVINKELGRUNNRISS CharacterString 25 0..1
TILLATTVINKELOPPRISS CharacterString 25 0..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
posisjon Punkt point Geographical location.
fortøyningstype Fortøyningstype typeOfMooringFacility Type of mooring.
maksbelastning Integer maximumLoad Maximum load for bollard, measured in metric ton.
spesifikasjon CharacterString specification Detailed description of the object, or other technical features.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the object the measurement has been taken.
status Status status The state of the object.
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum Height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum) unless otherwise stated.
sertifiseringsdato Date certificationDate Date for last certification.
tillattFortøyningsvinkelGrunnriss CharacterString allowedMooringAngleFloorPlan Allowed angle for mooring as seen from above.
tillattFortøyningsvinkelOppriss CharacterString allowedMooringAngleProfile Allowed angle for mooring as seen in profile.

Vis Fortøyningsinnretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Fortøyningstype 1 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Status 0 ..1
Real 1 ..1
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fortøyningsinnretning supertype ObjektId