HavneanleggTest

Geovekst Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 9 av 9

Havneanlegg objekttype

Arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet eller havneformål. Herunder: kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastningsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger.


HavneanleggId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av et havneanlegg. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


HavneanleggGrense objekttype

Avgrensning av havneanlegg.


ISPSHavneanlegg datatype

Havneanlegg som er godkjent av Kystverket til å betjene internasjonal skipstrafikk, og som er underlagt maritim sikring eller havnesikring i henhold til ISPS-regelverket (International Ship and Port Facility Security code), som er internasjonale reguleringer for sikring av skip og fasiliteter i havn.


Adresse datatype

Adresse til havneanlegg.


AvfallsplanKrav datatype

Krav knyttet til avfallsplan for havner og havneanlegg.


Havnetype kodeliste

Havnetype for havneanlegg.


Eierskap kodeliste

Type eierskap.