Kodelister og Datatyper

Geovekst Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse: Kodelister og datatyper til Havnedata.

Viser treff 1 - 30 av 30


ELkoblingEgenskaper datatype

De ulike typer strømtilkoblinger som kan gjøres på kaien.


Bruksklassetype kodeliste

Bruksklasse på kai, for objekttype Lastbegrensningsområde. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av et tall. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene. Som beskrevet i "Forskrift om bruk av kjøretøy" og Statens vegvesen sin håndbok R412.


Fortøyningstype kodeliste

Type fortøyningsinnretning.


Fenderorientering kodeliste

Orientering til fender.


Fendertype kodeliste

Ulike fendertyper.


Utstyrstype kodeliste

Type laste- og losseutstyr.


Åpningstype kodeliste

Åpningsmekanisme av port, bom eller annen avsperringstype for HavnegjerdeInngang.AvfallsplanKravType kodeliste

Type krav til avfallsplan i havner.Høydereferanse kodeliste

Hvor på objektet koordinatregistreringen er utført.


Kaidekketype kodeliste

Type dekke på kai.


Beholdertype kodeliste

Type avfallsbeholder.


Drivstofftype kodeliste

Hvilke typer drivstoff som kan fylles.


Kaitype kodeliste

Tiltenkt bruk av kaien.


Energikilde kodeliste

Energikilde til et objekt, f.eks. kran.


Kaifronttype kodeliste

Kaifronten sin konstruksjon mot sjøen.


Frekvens kodeliste

Frekvens for EL-koblingen, som er hvor mange ganger en elektrisk spenning veksler i løpet av ett sekund. Måles i Hz.


Bruksområde kodeliste

Bruksområde for laste- og losseutstyr.


VAuttakstype kodeliste

Type vanntilkobling som kan gjøres.


Avløpstype kodeliste

Hvilken type væske som kan tømmes.


ELanleggstype kodeliste

Type EL-anlegg/strømanlegg.


Spenning kodeliste

Eletrisk spenning. Måleenhet i volt.


Tilgangstype kodeliste

Tilgang til havneobjekt.


Sikringstype kodeliste

Type skring til havneobjekt.Avsperringstype kodeliste

Type avsperring for HavnegjerdeInngang.


Status kodeliste

Havneobjektets tilstand.


Beredskapstype kodeliste

Type beredskap eller beredskapsutstyr.