LasteLosseUtstyr

objekttype

Geovekst Utkast

Utstyr som er en del av den faste infrastrukturen i havnen, og brukes til lasting eller lossing.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
utstyrstype Type laste- og losseutstyr. Utstyrstype (kodeliste) 1..*
bruksområde Om utstyret brukes til lasting og/eller lossing. Bruksområde (kodeliste) 1..*
mobilitet Fastmontert eller flyttbart objekt. Fastmontert utstyr står i et fast punkt på kaia, mens mobilt utstyr kan flyttes. For flyttbare innretninger registreres punktet som en skjønnsmessig representativ koordinat for utstyret. Boolean 1..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID_INTERN CharacterString 0..1
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 0..1
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
Punkt 1..1
STATUS Status 20 0..1
UTSTYRSTYPE Utstyrstype 25 1..*
BRUKSOMRÅDE Bruksområde 20 1..*
MOBILITET Boolean 1..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
høydereferanse Høydereferanse Where on the object the measurement has been taken.
posisjon Punkt point Geograpical location.
status Status status The state of the object.
utstyrstype Utstyrstype typeOfEquipment Type of equipment for loading or unloading.
bruksområde Bruksområde typeOfUsage If the equipement is used for loading and/or unloading.
mobilitet Boolean mobility Fixed or movable object.

Vis LasteLosseUtstyr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Høydereferanse 1 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Utstyrstype 1 ..*
Bruksområde 1 ..*
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LasteLosseUtstyr supertype ObjektId