Fender

objekttype

Geovekst Utkast

Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Posisjon Punkt 0..1
fendertype Fendertype Fendertype (kodeliste) 1..1
spesifikasjon Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. Fenderen kan beskrives med mål, for eksempel bredde, høyde, diameter etc. CharacterString 0..1
høydeSjøkartnull Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. Real 1..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
fenderorientering Retning/orientering på fenderen. Fenderorientering (kodeliste) 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
fendergruppering Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Brukes ved gruppering av fendere. Geometrien skal følge kaifront der hvor det er mange like fendere. Antall fendere oppgis i antall-felt, og avstand spesifiseres i informasjonsfeltet. Kurve 0..1
antall Antall fendere. Benyttes ved gruppering av fendere. Integer 0..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID_INTERN CharacterString 0..1
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 0..1
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
Punkt 0..1
FENDERTYPE Fendertype 20 1..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
HØYDESJØKARTNULL Real 6.2 1..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
FENDERORIENTERING Fenderorientering 20 1..1
STATUS Status 20 0..1
Kurve 0..1
ANTALL Integer 6 0..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
posisjon Punkt point Geographical location.
fendertype Fendertype typeOfFender Type of fender.
spesifikasjon CharacterString specification Detailed description of the object, or other technical features (dimensions, height, width, diameter, etc.).
høydeSjøkartnull Real heightChartDatum "Specified height in meters above water. The reference level for height is LAT (lowest astronomical tide/chart datum), unless otherwise stated."@en
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
fenderorientering Fenderorientering fenderOrientation The orientation of the fender.
status Status status The state of the object.
fendergruppering Kurve groupOfFenders Line segment that can be used when grouping of fenders of the same type.
antall Integer numberOfFenders Number of fenders. Used when grouping of fenders.

Vis Fender i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Fendertype 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Fenderorientering 1 ..1
Status 0 ..1
Kurve 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Fender supertype ObjektId
Navn Beskrivelse
fendergruppering eller posisjon er påkrevd inv:self.fendergruppering -> NotEmpty() or self.posisjon -> NotEmpty()