Beredskapspunkt

objekttype

Geovekst Utkast

Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Posisjon Punkt 1..1
beredskapstype Beredskapstype Beredskapstype (kodeliste) 1..*
spesifikasjon Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. CharacterString 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
ObjektId
objektIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av objekter. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
objektLøpenummer Unikt løpenummer for identifisering av det enkelte objekt på kaien, i form av nummer/tekst. CharacterString 0..1
KaiId
kaiId Unik identifisering av den enkelte kai. CharacterString 0..1
kainavn Navn på kaien. Det samme kainavnet brukes på alle kaifronter og kaiområder som regnes å tilhøre samme kai. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
kaiIdIntern Havnens interne egendefinerte nummering av kaier. Nummerering varierer fra havn til havn, noen bruker utelukkende tall eller bokstaver, mens andre bruker en kombinasjon. CharacterString 0..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID_INTERN CharacterString 0..1
OBJEKTLØPENR CharacterString 25 0..1
KAIID CharacterString 20 0..1
KAINAVN CharacterString 100 0..1
KAIIDINTERN CharacterString 50 0..1
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
Punkt 1..1
BEREDSKAPSTYPE Beredskapstype 20 1..*
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
objektIdIntern CharacterString objectIdInternal The port's custom numering of objects. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay.
kaiId CharacterString quayId Unique identification of the individual quay.
kainavn CharacterString quayName Name of the quay. The same quay name is used on all quay fronts and quay areas that are considered to belong to the same quay.
kaiIdIntern CharacterString quayIdInternal The port's custom numering of quays. Numbering varies from port to port, some using only numbers or letters, while others use a combination.
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
posisjon Punkt point Geographical location.
beredskapstype Beredskapstype typeOfEmergencyResponseEquipment Type of equimpent available.
spesifikasjon CharacterString specification Detailed description of the object, or other technical features.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the object the measurement has been taken.
status Status status The state of the object.

Vis Beredskapspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Beredskapstype 1 ..*
CharacterString 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Beredskapspunkt supertype ObjektId