Flytedokk

objekttype

Geovekst Utkast

Flytende plattform for å heve skip opp av sjøen når det skal gjøres vedlikehold eller reperasjoner av skip. Kalles også våtdokk.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område Polygon som viser geografisk utstrekning. Flate 1..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
maksFartøyBredde Maksimal bredde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. Real 0..1
maksFartøyLengde Maksimal lengde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. Integer 0..1
maksFartøyDyptgående Maksimal dyptgående på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. Real 0..1
løftekapasitet Maksimal løftekapasitet, angitt i tonn. Integer 0..1
navn Navn på flytedokken. CharacterString 0..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
HavneanleggId
ISPS Boolsk verdi (JA/NEI) om angir om havneanlegget er et ISPS Havneanlegg. Boolean 0..1
havneanleggNavn Navn på havneanlegg. Navn bør stemme overens med SafeSeaNet. CharacterString 0..1
havneanleggId Unik identifisering av det enkelte havneanlegg. CharacterString 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ISPS Boolean 0..1
HAVNEANLEGGNAVN CharacterString 50 0..1
HAVNEANLEGGID CharacterString 50 0..1
GLN Integer 13 0..1
HAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
MAKS_FARTØY_BREDDE Real 6.2 0..1
MAKS_FARTØY_LENGDE Integer 6 0..1
MAKS_FARTØY_DYPTGÅENDE Real 0..1
LØFTEKAPASITET Integer 10 0..1
NAVN CharacterString 50 0..1
STATUS Status 20 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
Name Type English Description
ISPS Boolean ISPS Boolean value that indicates wheter the port facility is an ISPS Port Facility.
havneanleggNavn CharacterString portFacilityName Name of port facility.
havneanleggId CharacterString portFacilityId Unique identification of the individual port facility.
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and phsyical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
posisjon Punkt point Optional point of representation.
maksFartøyBredde Real maxVesselWidth Maximum width of the vessel that the dock can accommodate. Specified in meters.
maksFartøyLengde Integer maxVesselLength Maximum length of the vessel that the dock can accommodate. Specified in meters.
maksFartøyDyptgående Real maxVesselDraft Maximum draft of the vessel that the dock can accommodate. Specified in meters.
løftekapasitet Integer liftingCapacity Lifting capacity, specified in metric ton.
navn CharacterString name Name of the dock.
status Status status The state of the object.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the object the measurement has been taken.

Vis Flytedokk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Status 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Flytedokk supertype HavneanleggId