Tilgjengelighet - Friluft

Kartverket Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er produktspesifikasjon for tilgjengelighet av friluftsområder og friluftselementer. Den spesifiserer datasettet TilgjengelighetFriluft og forvaltningen av dette produktet. Tilgjengelighet er definert som et temadatasett. Produktspesifikasjonen omfatter punktobjekter (baderampe, fiskeplass, hytta, gapahuk, grillbålplass, HC-parkering, sittegruppe, toalett), linjeobjekter (turvei) og polygonobjekter (friluftsområde, statlig sikret friluftsområdet, parkeringsområde) Produktspesifikasjonen er utarbeidet av Kartverket.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TilgjengelighetFriluft/1.0

Viser treff 1 - 38 av 38


FriluftTurvei objekttype

Turveinett som omfatter traktorvei, gang-og sykkelvei, grusvei osv.FriluftFriluftomrGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Friluftsområder.


FriluftBaderampe objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å komme seg in i vannet mha. rullestol eller som synshemmed.


FriluftParkeringsområde objekttype

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.


FriluftParkeringsområdeGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for FriluftParkeringsområde.


FriluftStSikrFriluftomr objekttype

Statlig sikra friluftsområde er et datasett fra Miljødirektoratet.


FriluftGrillBålplass objekttype

Grill- eller Bålplass


FriluftHytterTilrettelagt objekttype

Turisthytter som har en viss grad av tilrettelegging.


FriluftFiskeplass objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å fiske.


FriluftHCparkering objekttype

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.


FriluftStSikrFriluftomrGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Statlig Sikrete Friluftsområder.


FriluftFriluftsområde objekttype

Alle friluftsområder som ikke er statlig sikrete friluftsområder.


FriluftSittegruppe objekttype

Kombinasjon av benk(er) og bord.


FriluftFellesegenskaper objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er objekttype-uavhengige og derfor benyttes for alle objekttyper. Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FriluftGapahuk objekttype

Byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting, som flest har kun to eller tre vegger og tak.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. MERKNAD 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. MERKNAD 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Belysning kodeliste

Kodeliste for belysning, gjelder både turvei og Toalett/Omkledning.Døråpner kodeliste

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.


Frihøyde kodeliste

For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier.


Ledelinje kodeliste

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.


SpesialFotrutetype kodeliste

Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.


Årstidsbruk kodeliste

Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong.


Kommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Tilgjengelighetsvurdering kodeliste

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.


Håndlistplassering kodeliste

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.


Opphav kodeliste

Angir kildeorganisasjon


Dekke kodeliste

Type av underlag som utgjør hoveddelen av veien/området.


Dørtype kodeliste

Angis hval slags dør det dreier seg om.


Veitype kodeliste

Angis hval slags turvei det handler seg om.


Dekketilstand kodeliste

Tilstand av dekke mht. krav.


Kontrast kodeliste

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei.