FriluftBaderampe

objekttype

Kartverket Erstattet

Anlegg som er tilrettelagt for å komme seg in i vannet mha. rullestol eller som synshemmed.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Geometri Punkt 1..1
rampe Kryss av om det finnes en rampe. Boolean 1..1
håndlist Utforming av håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
rampeBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rampeStigning Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal. Real 0..1
håndlistHøyde1 Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
håndlistHøyde2 Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rampeTerskel Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
rampeTilgjengelig Angir om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRullestol Angir om baderampen møter kravene for manuell rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingSyn Angir om baderampen møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
FriluftFellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Opphav (kodeliste) 1..1
bildefil Bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV Opphav (kodeliste) 1..1
BILDEFIL CharacterString 100 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Punkt 1..1
RAMPE Boolean 1..1
HÅNDLIST Håndlistplassering 0..1
RAMPEBREDDE Integer 5 0..1
RAMPESTIGNING Real 5 0..1
HÅNDLISTHØYDE1 Integer 5 0..1
HÅNDLISTHØYDE2 Integer 5 0..1
RAMPETERSKEL Real 5 0..1
RAMPETILGJENGELIG Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav Opphav (kodeliste) source
bildefil CharacterString
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
kommentar CharacterString
forbedringsforslag CharacterString
posisjon Punkt
rampe Boolean
håndlist Håndlistplassering
rampeBredde Integer
rampeStigning Real
håndlistHøyde1 Integer
håndlistHøyde2 Integer
rampeTerskel Real
rampeTilgjengelig Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRullestol Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering

Vis FriluftBaderampe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Boolean 1 ..1
Håndlistplassering 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FriluftBaderampe supertype FriluftFellesegenskaper