FriluftSittegruppe

objekttype

Kartverket Erstattet

Kombinasjon av benk(er) og bord.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Geometri Punkt 1..1
dekke Type av underlag Dekke (kodeliste) 0..1
dekketilstand Kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
helning Helning oppgis i grad med 1 desimal. Real 0..1
høydeBord Avstand mellom bakken og undersiden av bordplaten. Integer 0..1
utstikkBord Avstand mellom enden av bordplaten og bein til bordet som angir om rullestol kan rulle under bordplaten. Integer 0..1
tilgjengvurderingRullestol Angir om sittegruppen møter kravene for manuell rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
FriluftFellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Opphav (kodeliste) 1..1
bildefil Bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV Opphav (kodeliste) 1..1
BILDEFIL CharacterString 100 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Flate Punkt 1..1
Dekke 0..1
Dekketilstand 0..1
HELNING Real 5 0..1
HØYDEBORD Integer 5 0..1
UTSTIKKBORD Integer 5 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav Opphav (kodeliste) source
bildefil CharacterString
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
kommentar CharacterString
forbedringsforslag CharacterString
posisjon Punkt
dekke Dekke
dekketilstand Dekketilstand
helning Real
høydeBord Integer
utstikkBord Integer
tilgjengvurderingRullestol Tilgjengelighetsvurdering

Vis FriluftSittegruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Dekke 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FriluftSittegruppe supertype FriluftFellesegenskaper