FriluftTurvei

objekttype

Kartverket Erstattet

Turveinett som omfatter traktorvei, gang-og sykkelvei, grusvei osv.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Geometri Kurve 1..1
veitype Type turvei Veitype (kodeliste) 1..1
spesialFotrutetype Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse. SpesialFotrutetype (kodeliste) 0..1
årstidsbruk Angir om bruk av turveien er begrenset etter sesong. Årstidsbruk (kodeliste) 1..1
sperrebom Angir om sperrebom finnes. Boolean 0..1
sperrebomTilgjengelig Angir om sperrebom er tilgjengelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom sperrebom er "Ja". Boolean 0..1
dekke Type underlag Dekke (kodeliste) 0..1
dekkeTilstand Kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
møteHvileplass Angir om hvileplasser finnes. Boolean 1..1
antallTilstrekkelig Angir om antall møteplasser er tilstrekkelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis møte-/hvileplass er "Ja". Boolean 0..1
belysning Veibelysning Belysning (kodeliste) 0..1
bredde Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
stigning Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med en desimal. Real 0..1
tverrfall Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis i grader med en desimal. Real 0..1
friHøyde Fri høyde over veibanen Frihøyde (kodeliste) 0..1
ledelinje Velg om det finnes ledelinje resp. hvilken type ledelinje. Ledelinje (kodeliste) 1..1
ledelinjeKontrast Angir hvor godt utformet ledelinjen er. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom det finnes ledelinje. Kontrast (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRullestol Angir om turveien møter kravene for manuell rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingElRullestol Angir om turveien møter kravene for elektriske rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingSyn Angir om turveien møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
FriluftFellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Opphav (kodeliste) 1..1
bildefil Bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV Opphav (kodeliste) 1..1
BILDEFIL CharacterString 100 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Kurve 1..1
VEITYPE Veitype 1..1
SpesialFotrutetype 0..1
Årstidsbruk 1..1
SPERREBOM Boolean 0..1
SPERREBOMTILGJENGELIG Boolean 0..1
Dekke 0..1
Dekketilstand 0..1
MØTEHVILEPLASS Boolean 1..1
ANTALLTILSTREKKELIG Boolean 0..1
Belysning 0..1
BREDDE Integer 5 0..1
STIGNING Real 5 0..1
TVERRFALL Real 5 0..1
Frihøyde 0..1
Ledelinje 1..1
LEDELINJEKONTRAST Kontrast 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav Opphav (kodeliste) source
bildefil CharacterString
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
kommentar CharacterString
forbedringsforslag CharacterString
posisjon Kurve
veitype Veitype
spesialFotrutetype SpesialFotrutetype
årstidsbruk Årstidsbruk
sperrebom Boolean
sperrebomTilgjengelig Boolean
dekke Dekke
dekkeTilstand Dekketilstand
møteHvileplass Boolean
antallTilstrekkelig Boolean
belysning Belysning
bredde Integer
stigning Real
tverrfall Real
friHøyde Frihøyde
ledelinje Ledelinje
ledelinjeKontrast Kontrast
tilgjengvurderingRullestol Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingElRullestol Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering

Vis FriluftTurvei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Veitype 1 ..1
SpesialFotrutetype 0 ..1
Årstidsbruk 1 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Dekke 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
Boolean 1 ..1
Boolean 0 ..1
Belysning 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Frihøyde 0 ..1
Ledelinje 1 ..1
Kontrast 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FriluftTurvei supertype FriluftFellesegenskaper