FriluftHCparkering

objekttype

Kartverket Erstattet

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Geometri Punkt 1..1
skiltet Angir om HC-parkeringsplassen er skiltet. Boolean 1..1
merket Angir om HC-parkeringsplassen er merket, mht. avgrensingen av parkeringsplassen. Det kan være farge, men også forskjellig materiale, kantstein, tau osv. Boolean 1..1
bredde Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis merket er "Ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
lengde Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis merket er "Ja". Minste lengde oppgis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
avstandFasilitet Gangavstand (veien som må gås, ikke luftlinje) til nærmeste fasilitet eller begynnelsen av turvei. Angis i m uten desimaltall. Integer 1..1
avgift Angir om HC-parkering er avgiftspliktig for funksjonshemmede. Boolean 1..1
automatHøyde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er "ja". Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og angis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
tilgjengeligAutomat Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis avgift er "Ja". Boolean 0..1
tilgjengvurderingRullestol Angir om parkeringsplassen møter kravene for manuell rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingElRullestol Angir om parkeringsplassen møter kravene for elektriske rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
FriluftFellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Opphav (kodeliste) 1..1
bildefil Bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV Opphav (kodeliste) 1..1
BILDEFIL CharacterString 100 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Punkt 1..1
SKILTET Boolean 1..1
MERKET Boolean 1..1
BREDDE Integer 5 0..1
LENGDE Integer 5 0..1
AVSTANDFASILITET Integer 5 1..1
AVGIFT Boolean 1..1
AUTOMATHØYDE Integer 5 0..1
TILGJENGELIGAUTOMAT Boolean 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav Opphav (kodeliste) source
bildefil CharacterString
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
kommentar CharacterString
forbedringsforslag CharacterString
posisjon Punkt
skiltet Boolean
merket Boolean
bredde Integer
lengde Integer
avstandFasilitet Integer
avgift Boolean
automatHøyde Integer
tilgjengeligAutomat Boolean
tilgjengvurderingRullestol Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingElRullestol Tilgjengelighetsvurdering

Vis FriluftHCparkering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Boolean 1 ..1
Boolean 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 1 ..1
Boolean 1 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FriluftHCparkering supertype FriluftFellesegenskaper