FriluftFriluftsområde

objekttype

Kartverket Erstattet

Alle friluftsområder som ikke er statlig sikrete friluftsområder.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Geometri Flate 1..1
navn Navn av området CharacterString 0..1
naturbaseId Nr i naturbasen Integer 0..1
parkeringsområde Parkeringsområde Boolean 0..1
hcParkeringsplass HC Parkeringsplass Boolean 0..1
toalett Toalett Boolean 0..1
turvei Turvei Boolean 0..1
baderampe Baderampe Boolean 0..1
fiskeplass Fiskeplass Boolean 0..1
grillBålplass Grill eller Bålplass Boolean 0..1
sittegruppe Sittegruppe Boolean 0..1
gapahuk Gapahuk Boolean 0..1
informasjon Informasjon Boolean 0..1
annen annen Boolean 0..1
FriluftFellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Opphav (kodeliste) 1..1
bildefil Bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV Opphav (kodeliste) 1..1
BILDEFIL CharacterString 100 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Flate Flate 1..1
NAVN CharacterString 255 0..1
NATURBASEID Integer 5 0..1
PARKERINGSOMRÅDE Boolean 0..1
HCPARKERINGSPLASS Boolean 0..1
TOALETT Boolean 0..1
TURVEI Boolean 0..1
BADERAMPE Boolean 0..1
FISKEPLASS Boolean 0..1
GRILLBÅLPLASS Boolean 0..1
SITTEGRUPPE Boolean 0..1
GAPAHUK Boolean 0..1
INFORMASJON Boolean 0..1
ANNEN Boolean 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav Opphav (kodeliste) source
bildefil CharacterString
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
kommentar CharacterString
forbedringsforslag CharacterString
posisjon Flate
navn CharacterString
naturbaseId Integer
parkeringsområde Boolean
hcParkeringsplass Boolean
toalett Boolean
turvei Boolean
baderampe Boolean
fiskeplass Boolean
grillBålplass Boolean
sittegruppe Boolean
gapahuk Boolean
informasjon Boolean
annen Boolean

Vis FriluftFriluftsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon friluftFriluftområdeAvgrensning FriluftFriluftomrGr 1..* FriluftFriluftsområde
arv subtype FriluftFriluftsområde supertype FriluftFellesegenskaper