Norges maritime grenser

Kartverket Gyldig 20211115

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser Norges maritime grenser

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NorgesMaritimeGrenser/20211115

Viser treff 1 - 33 av 33

AvtaltAvgrensningslinjeSokkel objekttype

avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel er avtalt og ratifisert grenselinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp der flere enn én stat kan framlegge dokumentasjon utenfor 200 nm fra noen stats grunnlinje


LandIndreFarvann objekttype

landområde med kystnære øyer, holmer og skjær, samt havområde ut til grunnlinjen


YttergrenseSokkel objekttype

dokumentert og godkjent ytre begrensningslinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp


GrenseMellomNasjoner objekttype

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse


Territorialfarvann objekttype

sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


TilstøtendeSone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen


LovVirkeområdeGrense objekttype

avgrensningen av det området som en lov virker innenfor


AvtalteGrenser objekttype

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse


Territorialområde objekttype

statens suverenitetsområde, gjelder alt landområde og havområde innenfor territorialgrensa


Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


YttergrenseTilstøtendeSone objekttype

ytre begrensningslinje i hav, beregnet 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge


NorskeGrenser objekttype

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder


Kystkontur objekttype

grense mellom land og sjø Merknad: Tilsvarer objekttype Kystkontur i fagområdestandard Kyst og sjø 4.0.


Sjøterritorium objekttype

sone som dekker havområdet fra grunnlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen


Landareal objekttype

Objektets utstrekning


MaritimeGrenser objekttype

grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater


Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Grense200NautiskeMil objekttype

ytre begrensningslinje i hav, beregnet 200 nm utenfor og parallelt med grunnlinje


Fiskevernsone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjene ved Svalbard, og er avgrenset av Norges økonomiske sone, samt avtalte avgrensningslinjer


BeregnetGrense objekttype

grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne


Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


GrensepunktSjø objekttype

umerket punkt på et grenseforløp i hav Merknad: Kan også benyttes for å angi hjelpepunkter


NorgesØkonomiskeSone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje


Kontinentalsokkel objekttype

undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp Merknad: regnes fra territorialgrensen 12 nm ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for sokkel eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat


Grunnlinje objekttype

rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt på sfæroiden (såkalt geodetisk linje). Grunnlinjepunktene skal være valgt slik at det ikke fins tørt land ved fjære sjø utenfor forbindelseslinjen mellom grunnlinjepunktene.


Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


IndreFarvann objekttype

havområdet innenfor grunnlinjen


MaritimeOmråder objekttype

område i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster mellom stater


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.


Virkeområde objekttype

sone for eller avgrensning av et område hvor det er spesiell administrasjon, regulering eller restiksjon


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner


Fiskerisone objekttype

sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Jan Mayen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nm til annen stats grunnlinje