GrenseMellomNasjoner

objekttype

Kartverket Gyldig

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
land angivelse av hvilke land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 0..*
MaritimeGrenser
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
gjelderOmråde navn på område som loven gjelder for, eller område som grensa er beregnet fra Eksempel: Svalbard (grensa for fiskevernsonen beregnes 200 nautiske mil parallelt og utenfor grunnlinja ved Svalbard). CharacterString 0..1
grensestatus juridisk status på grensa Grensestatus (kodeliste) 0..1
ansvarligMyndighet organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa CharacterString 0..1
virkeområdenavn begrep knyttet til yttergrensa for virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift For eksempel: Yttergrense for tilstøtende sone. CharacterString 0..1
Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
GJELDEROMRÅDE CharacterString 255 0..1
GRENSESTATUS Grensestatus (kodeliste) 30 0..1
ANSVARLIGMYNDIGHET CharacterString 255 0..1
VIRKEOMRÅDENAVN CharacterString 255 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
LANDKODE Landkode 2 0..*
Name Type English Description
grense Kurve
gjelderOmråde CharacterString
grensestatus Grensestatus (kodeliste)
ansvarligMyndighet CharacterString
virkeområdenavn CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
informasjon CharacterString
land Landkode

Vis GrenseMellomNasjoner i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Landkode 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype AvtalteGrenser supertype GrenseMellomNasjoner
arv subtype GrenseMellomNasjoner supertype MaritimeGrenser