AvtalteGrenser

objekttype

Kartverket Gyldig

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dokumentasjonsreferanse henviser til fastsettings- eller lovinformasjon Dokumentasjonsreferanse (datatype) 0..*
- rettskildeTittel navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat CharacterString 0..1
- rettskildeId referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
- hjemmel lov som rettskilden er begrunnet i CharacterString 0..1
- fastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
- fastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 0..1
- dokumentlink URL til saksdokument CharacterString 0..1
- internReferanseKV henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. CharacterString 0..1
fastsettingstype måte en grense kan være fastsatt på Fastsettingstype (kodeliste) 0..1
GrenseMellomNasjoner
land angivelse av hvilke land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
LANDKODE Landkode (kodeliste) 2 0..*
DOKUMENTASJONSREFERANSE Dokumentasjonsreferanse 0..*
FASTSETTINGSTYPE Fastsettingstype 20 0..1
Name Type English Description
land Landkode (kodeliste)
dokumentasjonsreferanse Dokumentasjonsreferanse
fastsettingstype Fastsettingstype

Vis AvtalteGrenser i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Dokumentasjonsreferanse 0 ..*
Fastsettingstype 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype AvtaltAvgrensningslinjeSokkel supertype AvtalteGrenser
arv subtype AvtalteGrenser supertype GrenseMellomNasjoner
arv subtype AvtaltAvgrensningslinje supertype AvtalteGrenser