LovVirkeområdeGrense LOVVIRKEOMRÅDEGRENSE

objekttype

Kartverket Gyldig

avgrensningen av det området som en lov virker innenfor
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
grensestatus juridisk status på grensa Grensestatus (kodeliste) 1..1
fastsettingstype måte en grense er fastsatt på Fastsettingstype (kodeliste) 0..1
soneNautisk sonebredde, avstand fra grunnlinjen (i nautiske mil) Merknad: 1 nautisk mil = 1852 meter Integer 0..1
Virkeområde
dokumentasjonsreferanse henviser til fastsettings- eller lovinformasjon Dokumentasjonsreferanse (datatype) 1..*
- rettskildeTittel navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat CharacterString 0..1
- rettskildeId referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
- hjemmel lov som rettskilden er begrunnet i CharacterString 0..1
- fastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
- fastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 0..1
- dokumentlink URL til saksdokument CharacterString 0..1
- internReferanseKV henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. CharacterString 0..1
ansvarligMyndighet organisasjon som er ansvarlig for administrasjon, restriksjon eller regulering innenfor området, eller opprettholdelse av grense CharacterString 0..1
gjelderOmråde navn på område som loven gjelder for Eksempel: Markaloven gjelder følgende områder: Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka CharacterString 0..1
virkeområdenavn begrep knyttet til virkeområdet eller grensen for virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift, for eksempel Marka, Markagrensen, Norges økonomiske sone eller 200 nautiske mil CharacterString 0..1
Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DOKUMENTASJONSREFERANSE Dokumentasjonsreferanse (datatype) 1..*
- RETTSKILDETITTEL CharacterString 255 0..*
- RETTSKILDEID CharacterString 255 0..*
- HJEMMEL CharacterString 255 0..*
- FASTSETTINGSMYNDIGHET CharacterString 255 0..*
- FASTSETTINGSDATO Date 0..*
- DOKUMENTLINK CharacterString 255 0..*
- INTERNREFERANSEKV CharacterString 255 0..*
ANSVARLIGMYNDIGHET CharacterString 255 0..1
GJELDEROMRÅDE CharacterString 255 0..1
VIRKEOMRÅDENAVN CharacterString 255 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Kurve 1..1
GRENSESTATUS Grensestatus 30 1..1
FASTSETTINGSTYPE Fastsettingstype 20 0..1
SONENAUTISK Integer 10 0..1
Name Type English Description
dokumentasjonsreferanse Dokumentasjonsreferanse (datatype)
- rettskildeTittel CharacterString
- rettskildeId CharacterString
- hjemmel CharacterString
- fastsettingsmyndighet CharacterString
- fastsettingsdato Date
- dokumentlink CharacterString
- internReferanseKV CharacterString
ansvarligMyndighet CharacterString
gjelderOmråde CharacterString
virkeområdenavn CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
opphav CharacterString
informasjon CharacterString
grense Kurve
grensestatus Grensestatus
fastsettingstype Fastsettingstype
soneNautisk Integer

Vis LovVirkeområdeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Grensestatus 1 ..1
Fastsettingstype 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LovVirkeområdeGrense supertype Virkeområde