NorskeGrenser

objekttype

Kartverket Gyldig

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dokumentasjonsreferanse henviser til fastsettings- eller lovinformasjon Dokumentasjonsreferanse (datatype) 0..*
- rettskildeTittel navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat CharacterString 0..1
- rettskildeId referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
- hjemmel lov som rettskilden er begrunnet i CharacterString 0..1
- fastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
- fastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 0..1
- dokumentlink URL til saksdokument CharacterString 0..1
- internReferanseKV henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. CharacterString 0..1
land angivelse av hvilket land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 1..1
fastsettingstype måte en grense kan være fastsatt på Fastsettingstype (kodeliste) 0..1
MaritimeGrenser
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
gjelderOmråde navn på område som loven gjelder for, eller område som grensa er beregnet fra Eksempel: Svalbard (grensa for fiskevernsonen beregnes 200 nautiske mil parallelt og utenfor grunnlinja ved Svalbard). CharacterString 0..1
grensestatus juridisk status på grensa Grensestatus (kodeliste) 0..1
ansvarligMyndighet organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa CharacterString 0..1
virkeområdenavn begrep knyttet til yttergrensa for virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift For eksempel: Yttergrense for tilstøtende sone. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
GJELDEROMRÅDE CharacterString 255 0..1
GRENSESTATUS Grensestatus (kodeliste) 30 0..1
ANSVARLIGMYNDIGHET CharacterString 255 0..1
VIRKEOMRÅDENAVN CharacterString 255 0..1
DOKUMENTASJONSREFERANSE Dokumentasjonsreferanse 0..*
LANDKODE Landkode 2 1..1
FASTSETTINGSTYPE Fastsettingstype 20 0..1
Name Type English Description
grense Kurve
gjelderOmråde CharacterString
grensestatus Grensestatus (kodeliste)
ansvarligMyndighet CharacterString
virkeområdenavn CharacterString
dokumentasjonsreferanse Dokumentasjonsreferanse
land Landkode
fastsettingstype Fastsettingstype

Vis NorskeGrenser i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Dokumentasjonsreferanse 0 ..*
Landkode 1 ..1
Fastsettingstype 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Grunnlinje supertype NorskeGrenser
arv subtype NorskeGrenser supertype MaritimeGrenser
arv subtype BeregnetGrense supertype NorskeGrenser