Tilgjengelighet - Tettsted

Kartverket Erstattet 1.1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er produktspesifikasjon for tilgjengelighet innenfor tettsteder. Den spesifiserer datasettet TilgjengelighetTettsted og forvaltningen av dette produktet. Tilgjengelighet er definert som et temadatasett. Produktspesifikasjonen omfatter veisystem (linje), inngangbygg og HC-parkeringsplasser (punkt) og parkeringsområder (polygon). Produktspesifikasjonen er utarbeidet fra Kartverket.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TilgjengelighetTettsted/1.1.1

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_70806395_E783_47bf_B20F_1E45F08CCD5B

Viser treff 1 - 26 av 26


TettstedParkeringsområde objekttype

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.


TettstedInngangBygg objekttype

Inngang til bygning - objekttypen omfatter rampe foran døra og selve døra.


TettstedVei objekttype

Alle typer veier som brukes for bevegelse i tettstedsområder.


TettstedHCparkering objekttype

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.


TettstedFellesegenskaper objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper. Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


TettstedParkeringsområdeGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for TettstedParkeringsområde.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Merknad 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


Dekke kodeliste

Type av underlag som utgjør hoveddelen av veien.


Gatetype kodeliste

Angis hval slags gate/vei det handler seg om.


Tilgjengelighetsvurdering kodeliste

Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.


Årstidsbruk kodeliste

Angis om bruk av parkeringsområde er begrenset etter sesong.


Døråpner kodeliste

Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.


Dekketilstand kodeliste

Tilstand av dekke mht. kravene.


ByggFunksjon kodeliste

Velg hvilken hovedfunksjon bygningen har.


Dørtype kodeliste

Angis hval slags dør det handler seg om.


Kontrast kodeliste

Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer lengs vei.


Ledelinje kodeliste

Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.


Håndlistplassering kodeliste

Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.


Eierforhold kodeliste

Eierforhold knyttet til et objekt.