TettstedInngangBygg

objekttype

Kartverket Erstattet

Inngang til bygning - objekttypen omfatter rampe foran døra og selve døra.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
geometri Geometri Punkt 1..1
byggningsfunksjon Bygningens hovedfunksjon ByggFunksjon (kodeliste) 1..1
avstandVanligParkering Gangvstand til nærmeste parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler. Integer 0..1
avstandHC Gangavstand til nærmeste HC-parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler. Integer 0..1
stigningAdkomstvei Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med en desimal. Her måles den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang. Real 0..1
rampe Kryss av om det finnes en rampe. JaNei (kodeliste) 0..1
rampeBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rampeStigning Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal. Real 0..1
rampeTerskel Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
håndlist Utforming av håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
håndlistHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler, Integer 0..1
håndlistHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
rampeTilgjengelig Angis om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
dørtype Angis hva slags dør det handler seg om. Dørtype (kodeliste) 0..1
døråpner Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt. Døråpner (kodeliste) 0..1
manøverknappHøyde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dørtype er "Halvautomatisk". Høyden oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
ringeklokke Kryss av om det finnes en ringeklokke. JaNei (kodeliste) 0..1
ringeklokkeHøyde Høyden oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
kontrastInngang Fargekontrast mellom fasade og dør/inngangsparti Kontrast (kodeliste) 0..1
breddeInngang Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
terskelHøyde Terskelhøyden oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
tilgjengvurderingElRull Angis om inngangsdøra møter kravene for elektriske rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingSyn Angis om inngangsdøra møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
TettstedFellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Ved overgang i databasen får objektet en unik ID (ogc_fid) som forblir uforanderlig hos objektet. Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Tettsted/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Merknad: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommReel Kommunenummer automatisk generert gjennom en "Spatial location" sjekk Kommunenummer (kodeliste) 0..1
førsteDatafangstdato Dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: Dato blir generert av APPen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt DateTime 0..1
bildefil1 Påkrevt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
byggingPågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". JaNei (kodeliste) 1..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas gjennom SQL command basert på målte verdier i databasen Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
OBJEKTNR Integer 20 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
Kommunenummer (kodeliste) 1..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
BILDEFIL1 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 100 0..1
BYGGINGPÅGÅR JaNei (kodeliste) 1..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
Punkt 1..1
BYGGNINGSFUNKSJON ByggFunksjon 100 1..1
AVSTANDVANLIGPARKERING Integer 5 0..1
AVSTANDHC Integer 5 0..1
STIGNINGADKOMSTVEI Real 5 0..1
RAMPE JaNei 0..1
RAMPEBREDDE Integer 5 0..1
RAMPESTIGNING Real 5 0..1
RAMPETERSKEL Real 5 0..1
HÅNDLIST Håndlistplassering 0..1
HÅNDLISTHØYDEØVRE Integer 5 0..1
HÅNDLISTHØYDENEDRE Integer 5 0..1
RAMPETILGJENGELIG Tilgjengelighetsvurdering 0..1
Dørtype 0..1
Døråpner 0..1
MANØVERKNAPPHØYDE Integer 5 0..1
RINGEKLOKKE JaNei 0..1
RINGEKLOKKEHØYDE Integer 5 0..1
KONTRASTINNGANG Kontrast 0..1
BREDDEINNGANG Integer 5 0..1
TERSKELHØYDE Real 5 0..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
objektNr Integer
opphav CharacterString source
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
byggingPågår JaNei (kodeliste)
kommentar CharacterString
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste)
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste)
geometri Punkt
byggningsfunksjon ByggFunksjon
avstandVanligParkering Integer
avstandHC Integer
stigningAdkomstvei Real
rampe JaNei
rampeBredde Integer
rampeStigning Real
rampeTerskel Real
håndlist Håndlistplassering
håndlistHøydeØvre Integer
håndlistHøydeNedre Integer
rampeTilgjengelig Tilgjengelighetsvurdering
dørtype Dørtype
døråpner Døråpner
manøverknappHøyde Integer
ringeklokke JaNei
ringeklokkeHøyde Integer
kontrastInngang Kontrast
breddeInngang Integer
terskelHøyde Real
tilgjengvurderingElRull Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering

Vis TettstedInngangBygg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
ByggFunksjon 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Håndlistplassering 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Dørtype 0 ..1
Døråpner 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
Kontrast 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TettstedInngangBygg supertype TettstedFellesegenskaper