TettstedHCparkering

objekttype

Kartverket Erstattet

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
geometri Geometritype Punkt 1..1
avstandServicebygg Gangavstand (veien som må gås, ikke luftlinje) til nærmeste servicebygg oppgis i m uten desimaltall. Merknad: Ved gatelangs parkering i sentrumsområder bruk 0 m og skriv i kommentarfeltet: "sentrum parkering" . Integer 0..1
gatelangsParkering Angis posisjon av parkeringsplassen. Parkering parallell til kjørebane regnes som gatelangs parkering. Gjelder andre krav siden betjeningsareal (område for av-og påstigning) kan overlappe kjøreareal og/eller fortau. JaNei (kodeliste) 0..1
overbygg Angis om parkeringsplass er under tak. JaNei (kodeliste) 0..1
varmekabel Kryss av om HC parkeringsplassen er oppvarmet i vinter (vises ofte med skilt på husveggen). JaNei (kodeliste) 0..1
skiltet Angir om HC-parkeringsplassen er skiltet JaNei (kodeliste) 0..1
merket Angir om HC-parkeringsplassen er merket, mht. avgrensingen av parkeringsplassen. Det kan være farge, men også forskjellig materiale, kantstein, tau osv. JaNei (kodeliste) 0..1
bredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom merket er "ja". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. Integer 0..1
lengde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom merket er "ja". Angis som minste lengde i cm uten desimaltall. Integer 0..1
brukbartBetjeningsareal Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatelangs_parkering er "ja". Angis som minste bredde i cm uten desimaltall. Betjeningsareal (område for av-og påstigning) kan overlappe kjøreareal og/eller fortau forutsatt oversiktlig plassering av parkeringsplass og jevn overflate av hele betjeningsareal. Integer 0..1
avgift Angir om HC-parkering er avgiftspliktig for funksjonshemmede. JaNei (kodeliste) 0..1
automatHøyde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er "ja". Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og oppgis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
tilgjengeligAutomat Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er "ja". JaNei (kodeliste) 0..1
TettstedFellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Ved overgang i databasen får objektet en unik ID (ogc_fid) som forblir uforanderlig hos objektet. Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Tettsted/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Merknad: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommReel Kommunenummer automatisk generert gjennom en "Spatial location" sjekk Kommunenummer (kodeliste) 0..1
førsteDatafangstdato Dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: Dato blir generert av APPen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt DateTime 0..1
bildefil1 Påkrevt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
byggingPågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". JaNei (kodeliste) 1..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas gjennom SQL command basert på målte verdier i databasen Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 1..1
OBJEKTNR Integer 20 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
Kommunenummer (kodeliste) 1..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
BILDEFIL1 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 100 0..1
BYGGINGPÅGÅR JaNei (kodeliste) 1..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
Punkt 1..1
AVSTANDSERVICEBYGG Integer 5 0..1
GATELANGSPARKERING JaNei 0..1
OVERBYGG JaNei 0..1
VARMEKABEL JaNei 0..1
SKILTET JaNei 0..1
MERKET JaNei 0..1
BREDDE Integer 8 0..1
LENGDE Integer 8 0..1
BRUKBARTBETJENINGSAREAL Integer 8 0..1
AVGIFT JaNei 0..1
AUTOMATHØYDE Integer 5 0..1
TILGJENGELIGAUTOMAT JaNei 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
objektNr Integer
opphav CharacterString source
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
byggingPågår JaNei (kodeliste)
kommentar CharacterString
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste)
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste)
geometri Punkt
avstandServicebygg Integer
gatelangsParkering JaNei
overbygg JaNei
varmekabel JaNei
skiltet JaNei
merket JaNei
bredde Integer
lengde Integer
brukbartBetjeningsareal Integer
avgift JaNei
automatHøyde Integer
tilgjengeligAutomat JaNei

Vis TettstedHCparkering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TettstedHCparkering supertype TettstedFellesegenskaper