TettstedFellesegenskaper SOSI_Object

objekttype

Kartverket Erstattet

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper. Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt Ved overgang i databasen får objektet en unik ID (ogc_fid) som forblir uforanderlig hos objektet. Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Tettsted/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Merknad: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommReel Kommunenummer automatisk generert gjennom en "Spatial location" sjekk Kommunenummer (kodeliste) 0..1
førsteDatafangstdato Dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: Dato blir generert av APPen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt DateTime 0..1
bildefil1 Påkrevt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
byggingPågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". JaNei (kodeliste) 1..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas gjennom SQL command basert på målte verdier i databasen Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon 0..1
OBJEKTNR Integer 20 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
Kommunenummer 1..1
KOMMREEL Kommunenummer 4 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
BILDEFIL1 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 100 0..1
BYGGINGPÅGÅR JaNei 1..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon
objektNr Integer
opphav CharacterString source
kommune Kommunenummer municipality
kommReel Kommunenummer
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
byggingPågår JaNei
kommentar CharacterString
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering

Vis TettstedFellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Kommunenummer 0 ..1
DateTime 1 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
JaNei 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TettstedParkeringsområde supertype TettstedFellesegenskaper
arv subtype TettstedInngangBygg supertype TettstedFellesegenskaper
arv subtype TettstedVei supertype TettstedFellesegenskaper
arv subtype TettstedHCparkering supertype TettstedFellesegenskaper